Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.288.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2022 w sprawie konsultacji społecznych projektuStrategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku

Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1057 z późn. zm.), w związku Uchwałą nr XLIV/327/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, a także Uchwałą nr XIV/110/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. Przedmiot i cel konsultacji 1. Ogłasza się konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku.
2. Konsultacje są prowadzone w celu prezentacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie tegoż projektu.

§ 2. Zasięg oraz grupa respondentów objętych konsultacjami Projekt Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku podlega konsultacjom w szczególności: 1) z mieszkańcami gminy Dobrzeń Wielki,
2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Dobrzeń Wielki organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
3) z sąsiednimi gminami – Dąbrowa, Łubniany, Murów, Opole, Pokój, Popielów, a także z ich związkami,
4) ze Stowarzyszeniem Stobrawski Zielony Szlak (Lokalna Grupa Działania),
5) ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska,
6) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

§ 3. Sposób ogłoszenia informacji i udostępniania dokumentacji 1. Informacja o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych, zgodnie z założeniami określonymi w niniejszym zarządzeniu, będzie dostępna od dnia 5 grudnia 2022 r.:
1) na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i w sołectwach,
2) na stronie internetowej gminy Dobrzeń Wielki https://dobrzenwielki.pl/ wraz z dokumentacją dotycząca przedmiotu konsultacji,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Dobrzeń Wielki https://bip.dobrzenwielki.pl/ wraz z dokumentacją dotycząca przedmiotu konsultacji.

2. Dokumentacja dotycząca konsultacji dostępna jest w Referacie Rozwoju, Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.
3. W czasie trwania konsultacji prowadzona jest akcja informacyjna w wykorzystaniem środków określonych w ust. 1 pkt. 1-3, podczas spotkań konsultacyjnych oraz ewentualnie mediów lokalnych i/lub mediów społecznościowych.
4. Informacja o zarządzonych konsultacjach przekazywana jest radnym Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 4. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji / zgłaszana uwag 1. Konsultacje zostaną przeprowadzane w terminie od 5 grudnia 2022 r. do 9 stycznia 2023 r.
2. Nieprzekazanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1, oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

§ 5. Formy przeprowadzenia konsultacji Konsultacje przeprowadza się w następujących formach: 1) pisemnej – poprzez przesłanie pism / wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, o których mowa w § 2 pkt. 3-6;
2) pisemnej oraz za pomocą formy elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii można składać w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii w następujący sposób:
a) w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki,

b) pocztą na adres Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki (decyduje data wpływu do urzędu),

c) zza pomocą poczty elektronicznej na adres: ug@dobrzenwielki.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim: /3g6f7v0do6/SkrytkaESP - za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;

d) spotkań publicznych – otwarte spotkania konsultacyjne odbędą się w dniu 13 grudnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 10:00 i 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim (Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki). Program spotkań zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku, a następnie możliwość zgłaszania uwag i dyskusji z ekspertem zespołu opracowującego dokument.


§ 6. Odpowiedzialność za konsultacje 1. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie i podsumowanie wyników konsultacji jest p. Dorota Michniewicz-Rybarz, Referat Rozwoju, Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, e-mail: dmichniewicz-rybarz@dobrzenwielki.pl, tel.: 77 4110327.
2. Osoba odpowiedzialna wskazana w ust. 1 przewodzi zespołowi ds. konsultacji z mieszkańcami, powołanemu przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.
3. W skład zespołu wchodzą:
1. Zastępca Wójta – Piotr Jonek – przewodniczący
2. Przewodniczący Rady Gminy - Roman Kołbuc – członek
3. Sekretarz Gminy - Kornelia Lauer-Konecka – członek
4. Kierownik Referatu Rozwoju – Marieta Kupka – członek
5. Skarbnik Gminy – Barbara Buchta – członek
6. Kierownik USC – Izabela Moskwa – członek
7. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Piotr Szafrański – członek
8. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Elwira Szpajcher – członek
9. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup – Rafał Kawałko – członek
10. Zastępca Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi – Wojciech Lasota – członek
11. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Chróścicach – Iwona Sachnik – członek
12. Inspektor - Gabriela Szmolke - członek
13. Przedstawiciel PROWODU – Mariusz Pelc – członek
14. Prezes Gminnego Stowarzyszenia OSP – Józef Schwierz – członek
15. Prezes OSP Dobrzeń Wielki – Rafał Kołodziej - członek
16. Inspektor Referat Rozwoju – Dorota Michniewicz-Rybarz – koordynator Prace wspierają eksperci zewnętrzni, zgodnie z podpisaną przez gminę Dobrzeń Wielki umową na świadczenie usługi doradczej.

§ 7. Postanowienia końcowe 1. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów.
2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach, które były przedmiotem konsultacji, ale organy gminy rozpatrują wyniki konsultacji i biorą je pod uwagę jako jeden z głównych czynników wpływających na podejmowane rozstrzygnięcia dotyczące projektu strategii.
3. Sporządza się sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające co najmniej informacje o:
1) przedmiocie i celu konsultacji,
2) terminie realizacji konsultacji,
3) mieszkańcach i innych podmiotach zaangażowanych w konsultacje, w tym o liczbie osób i/lub organizacji uczestniczących w konsultacjach (zgłoszonych uwag),
4) przebiegu i wykorzystanych formach konsultacji,
5) wynikach konsultacji (zgłoszonych opiniach i uwagach oraz propozycjach zmian) wraz z uzasadnieniem uwzględnienia lub nieuwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji (ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem).

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zamieszcza się w terminie do 14 dni od daty zakończenia konsultacji:
1) na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i w sołectwach,
2) na stronie internetowej gminy Dobrzeń Wielki https://dobrzenwielki.pl/
3) w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Dobrzeń Wielki https://bip.dobrzenwielki.pl/

5. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Dobrzeń Wielki przedstawia Radzie Gminy Dobrzeń Wielki na kolejnej sesji od dnia zakończenia konsultacji.

§ 8. Publikacja zarządzenia 1. Niniejsze zarządzenie podlega publikacji w dniu 29 listopada 2022 r.:
1) na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i w sołectwach,
2) na stronie internetowej gminy Dobrzeń Wielki https://dobrzenwielki.pl/
3) w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Dobrzeń Wielki https://bip.dobrzenwielki.pl/

2. Publikację zarządzania traktuje się jako zawiadomienie mieszkańców gminy o zamiarze przeprowadzenia konsultacji.

§ 9.  
Wejście w życie zarządzenia Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2022 r.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.288.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2022 w sprawie konsultacji społecznych projektuStrategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030.pdf (215,78KB)