Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.47.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-12-2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych

 


Stosownie do uregulowań art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn.zm.) oraz zgodnie z Instrukcją inwentaryzacyjną majątku w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, stanowiącą Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Nr 0050.1.207.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości, zarządzam, co następuje:


§ 1. Przeprowadzić roczną inwentaryzację składników aktywów i pasywów Gminy Dobrzeń Wielki według stanu na ostatni dzień roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2022 r. zgodnie z harmonogramem inwentaryzacji, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2. 1. Powołuję zespoły spisowe celem przeprowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.: a) środków trwałych oraz obcych środków trwałych i obcych pozostałych środków trwałych, będących własnością innych jednostek, powierzonych Gminie do przechowania, przetwarzania lub używania,

b) środków trwałych i pozostałych środków trwałych znajdujących się na terenach niestrzeżonych, z wyjątkiem środków trwałych do których dostęp jest znacznie utrudniony,

b) zapasów opału, paliwa,

c) środków pieniężnych w kasie, papierów wartościowych, druków ścisłego zarachowania, w składach osobowych i polach spisowych jak niżej:

1) Zespół spisowy nr 1 w składzie: Przewodniczący: Rita Lazik, Członek: Dorota Michniewicz - Rybarz, Członek: Daria Słabik, dokona spisu z natury: 1 środków pieniężnych w kasie, druków ścisłego zarachowania, czeków, weksli obcych i innych papierów wartościowych,

2 obcych środków trwałych i obcych pozostałych środków trwałych, będących własnością innych jednostek, powierzonych Gminie do przechowania, przetwarzania lub używania.


2) Zespół spisowy nr 2 w składzie: Przewodniczący: Cezary Kowalczyk, Członek: Czesław Sankowski, Członek: Ścigała Beata, dokona spisu z natury: 1 opału: Ochotnicza Straż Pożarna Dobrzeń Mały ul. Opolska 113, Chróścice ul. Cebuli 16, Dobrzeń Mały ul. Odrzańska 29,

2 paliwa: kosiarka Urząd Gminy, samochód TOYOTA OPO 54708.


3) Zespół spisowy nr 3 w składzie: Przewodniczący: Adriana Pietrzyk, Członek: Edyta Sydor, Członek: Izabela Moskwa, dokona spisu z natury: 1 telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, aparatów fotograficznych powierzonych do użytku służbowego pracownikom Urzędu Gminy, członkom Rady Gminy Dobrzeń Wielki, przedstawicielom jednostek pomocniczych gminy.

4) Zespół spisowy nr 4 w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Pluskwik, Członek: Leszek Ogrodnik, Członek: Edyta Sydor, dokona spisu z natury środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym w miejscowości Chróścice. 5) Zespół spisowy nr 5 w składzie: Przewodniczący: Rafał Parzonka, Członek: Teresa Brzuchowska, Członek: Krystyna Sabasz, dokona spisu z natury środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym w miejscowości Dobrzeń Wielki. 6) Zespół spisowy nr 6 w składzie: Przewodniczący: Cezary Kowalczyk, Członek: Joanna Kurtz, Członek: Dariusz Bieniek, dokona spisu z natury środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym w miejscowości Dobrzeń Mały. 7) Zespół spisowy nr 7 w składzie: Przewodniczący: Rafał Parzonka, Członek: Marieta Kupka, Członek: Ścigała Beata, dokona spisu z natury środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym w miejscowości Kup. 8) Zespół spisowy nr 8 w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Pluskwik, Członek: Czesław Sankowski, Członek: Dariusz Bieniek, dokona spisu z natury: 1 środków trwałych – budynków komunalnych, nie będących w użytkowaniu Miasta Opola w miejscowości Opole – Świerkle,

2 środków trwałych stanowiących wyposażenie budynku zaplecza sportowego w miejscowości Opole – Borki ul. Ochronna,

3 środków trwałych nie będących w użytkowaniu Miasta Opola znajdujących się na terenie niestrzeżonym w miejscowości Opole – Borki, Opole – Brzezie, Opole – Czarnowąsy, Opole – Krzanowice, Opole – Świerkle.


2. Powołuję zespoły spisowe do sprawy weryfikacji, celem przeprowadzenia inwentaryzacji metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji ich wartości na dzień 31.12.2021 r. w składach osobowych i polach spisowych jak niżej:
1) gruntów, w tym oddanych w wieczyste użytkowanie – Martyna Kałuża, Gizela Jendryca
2) wartości niematerialnych i prawnych – Małgorzata Ciochoń, Gabriela Szmolke
3) środków trwałych w budowie – Jolanta Mikuła, Grzegorz Pluskwik
4) środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony – Maria Rippel, Rafał Parzonka
5) rozrachunków z pracownikami – Barbara Weber, Gizela Jendryca
6) rozrachunków publicznoprawnych – Ewelina Ledwolorz, Ewa Siejka
7) należności spornych i wątpliwych – Ewa Siejka , Ewelina Ledwolorz
8) należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych – Martyna Kałuża, Daria Słabik
9) długoterminowe aktywa finansowe i udziały – Katarzyna Wieczorek, Rita Lazik
10) fundusze własne – Joanna Kowalik, Dorota Michniewicz - Rybarz
11) fundusze specjalne – Marianna Wilczek, Gabriela Szmolke
12) prawa zakwalifikowane do nieruchomości: prawo wieczystego użytkowania gruntów (otrzymane w użytkownie wieczyste), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – Ewa Siejka, Gizela Jendryca
13) środki pieniężne w drodze – Wieczorek Katarzyna, Adriana Pietrzyk
14) pozostałe aktywa i pasywa wykazane w księgach rachunkowych budżetu i jednostki – Martyna Kałuża, Ewelina Ledwolorz.

3. Powołuję zespoły spisowe do sprawy potwierdzania sald, celem przeprowadzenia inwentaryzacji metodą uzyskania od kontrahentów pisemnego potwierdzenia sald na dzień 01.12.2021 r. w składach osobowych i polach spisowych jak niżej:
1) należności o charakterze cywilnoprawnym, w tym z tytułu udzielonych pożyczek – Maria Rippel, Wieczorek Katarzyna, Elżbieta Woitczyk
2) rozrachunków z bankami: pożyczki, kredyty oraz aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym lokaty – Jolanta Mikuła, Daria Słabik
3) własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom – Maria Rippel, Elżbieta Woitczyk, Daria Słabik

§ 3. 1. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych dotyczących spisu z natury, Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. pracownikowi Referatu Budżetu i Finansów odpowiedzialnemu za prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych wypełnione arkusze inwentaryzacyjne w celu ich wyceny i ustalenia stanu inwentaryzowanych składników majątkowych. 2. Wyceny oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych składników majątkowych podlegających spisowi z natury należy dokonać w terminie do 15 stycznia 2023 roku.
3. Termin złożenia kompletnej dokumentacji przez Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do Referatu Budżetu i Finansów w celu dokonania rozliczenia inwentaryzacji ustalam na dzień 10 marca 2023 r.
3. Wyniki inwentaryzacji zatwierdzone przez Kierownika jednostki podlegają ujęciu w księgach roku obrotowego, na który była dokonana inwentaryzacja, t.j. na 31 grudnia 2022 r.

§ 4. 1. Inwentaryzację należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną, która stanowi Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Nr 0050.1.207.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. ze zmianami w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości. 2. Pracownicy uczestniczący w spisie odpowiadają za właściwe, dokładne i rzetelne wypełnienie nałożonych obowiązków i przeprowadzenie spisu zgodnie ze stanem faktycznym.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 120.47.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-12-2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych.pdf (572,13KB)

 

 

DOCXZałącznik nr 1 120.47.2022.docx (12,97KB)