Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LII/384/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-11-2022 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Roczny program współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2023 r.”, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF   Uchwała Nr LII3842022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-11-2022 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z.pdf (395,13KB)

DOCXZałącznik nr 1 LII3842022.docx (15,61KB)