Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - LIV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2022-12-29 o godz. 10:11:53, a zakończono o godz. 11:50:26 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych:

 1. Krystyna Gierok
 2. Józef Gregulec
 3. Krzysztof Henek
 4. Rafał Kampa
 5. Roman Kołbuc
 6. Arkadiusz Kulas
 7. Łukasz Lazik
 8. Monika Ledwolorz-Gierok
 9. Piotr Libawski
 10. Roman Marek
 11. Danuta Orzeszyna
 12. Antoni Piechota
 13. Janusz Piontkowski
 14. Zbigniew Wajman

Nieobecny radny: Jerzy Bednarz

Przybyli goście: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Elwira Szpajcher oraz Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury, Pan Piotr Szafrański.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. (10:11:00) Przewodniczący Roman Kołbuc przywitał wszystkich zebranych, otworzył obrady LIV sesji RG i ogłosił ich prawomocność.

2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. (10:13:00) Przewodniczący Rady Gminy wniósł o usunięcie z pkt.7 porządku obrad projektów uchwał zmieniających uchwałę budżetową i WPF ( brak zmian ). W punkt ten wprowadzono projekt uchwały dot. upoważnienia Wójta Gminy na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. Zatwierdzenie porządku obrad. (10:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Arkadiusz Kulas, Piotr Libawski, Rafał Kampa, Łukasz Lazik, Józef Gregulec, Monika Ledwolorz-Gierok, Antoni Piechota, Zbigniew Wajman, Danuta Orzeszyna, Krystyna Gierok, Krzysztof Henek, Janusz Piontkowski, Roman Marek, Roman Kołbuc

Zatwierdzenie porządku obrad. (10:16:00)  przedstawiona zmian porządku obrad przyjęta jednogłośnie, pozytywnie.

4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 15.12.2022 do 29.12.2022 r.) (10:16:00) przedstawił Wójt Piotr Szlapa

Nastąpiła zmiana quorum (10:19:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jerzy Bednarz

5. Sprawozdanie przewodniczącego rady (za okres od 24.11.2022 do 29.12.2022 r.). (10:20:00) przedstawił Przew.RG, Roman Kołbuc

6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: - Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023 oraz - Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 (10:26:00)

6.1. informacja Skarbnika Gminy (10:26:00) Pani skarbnik, Barbara Buchta  przedstawiła projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2023-2026.

Projekty uchwał bardzo szczegółowo, przy udziale Pani Skarbnik Gminy, omawiano również na posiedzeniach stałych komisji.

Pan wójt z obawą mówił o zbliżającym roku budżetowym 2023, roku nieprzewidywalnym, związanym głównie ze zwiększonymi wydatkami na utrzymanie gminy. Dlatego przedstawiony projekt budżetu na rok 2023, dla funkcjonowania i istnienia gminy został zaplanowany bardzo ostrożnie.

6.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu (10:35:00) Przewodniczący Rady Gminy, Roman Kołbuc odczytał opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2023r.

6.3. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (10:38:00) na wspólnym posiedzeniu, komisja wypracowała większością głosów pozytywną opinię

6.4. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (10:39:00) na wspólnym posiedzeniu, komisja wypracowała większością głosów pozytywną opinię

6.5. przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (10:40:00) na wspólnym posiedzeniu ,komisja wypracowała większością głosów pozytywną opinię

6.6. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej (10:40:00) na wspólnym posiedzeniu, komisja wypracowała pozytywną opinię

6.7. dyskusja i głosowanie (10:41:00)

 • Radny Rafał Kampa poprosił o wyjaśnienia Panią Skarbnik zapisu w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, , rozdział 92195
 • Dotacja dla GOK, zwiększenie przyznanej kwoty, dotowanie sekcji GOK oraz organizacja planowanych imprez kulturalnych ( radny Rafał Kampa, Dyr. GOK Piotr Szafrański )

Radny Rafał Kampa poinformował, że odda podczas głosowania nad uchwałą budżetową 2023 „głos  wstrzymujący” z uwagi na pewne niezadowolenie zapisów w uchwale budżetowej.

 • O dotacjach zewnętrznych, państwowych przekazywanych gminom ( Przew. RG, Roman Kołbuc, Wójta, Piotr Szlapa )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Piotr Libawski, Jerzy Bednarz, Zbigniew Wajman, Krzysztof Henek, Roman Marek, Józef Gregulec, Antoni Piechota, Danuta Orzeszyna, Roman Kołbuc, Łukasz Lazik, Krystyna Gierok
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Rafał Kampa, Janusz Piontkowski, Monika Ledwolorz-Gierok, Arkadiusz Kulas

Uchwała LIV/396/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023 została podjęta większością głosów (10:59:00)

Głosowanie nad WPF

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Piotr Libawski, Krzysztof Henek, Jerzy Bednarz, Danuta Orzeszyna, Antoni Piechota, Józef Gregulec, Zbigniew Wajman, Roman Marek, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc, Łukasz Lazik
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Rafał Kampa, Monika Ledwolorz-Gierok, Janusz Piontkowski, Arkadiusz Kulas

Uchwała LIV/397/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 została podjęta większością głosów (10:59:00)

7. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej (11:00:00)

7.1. informacja wójta gminy (11:00:00) Wójt przekazał głos Pani Skarbnik Gminy, która poinformowała, że upoważnienie Wójta Gminy w zakresie wprowadzania zmian w budżecie gminy oraz WPF pozwoli na płynne i terminowe działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

7.2. dyskusja i głosowanie (11:02:00) uchwała czytelna, nie odnotowano dyskusji.

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Libawski, Józef Gregulec, Janusz Piontkowski, Zbigniew Wajman, Jerzy Bednarz, Antoni Piechota, Rafał Kampa, Monika Ledwolorz-Gierok, Krzysztof Henek, Roman Marek, Arkadiusz Kulas, Danuta Orzeszyna, Łukasz Lazik, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc

Uchwała LIV/398/2022 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej (11:02:00)

8. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Klub Seniora+” w Dobrzeniu Wielkim oraz połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim (11:03:00)

8.1. informacja Wójta Gminy (11:03:00) Wójt o zabranie głosu poprosił Kier. GOPS, Elwirę Szpajcher, która mówiła o utworzeniu i przyszłym funkcjonowaniu Klubu Senior+ w Gminie Dobrzeń Wielki. Klub ten przyczyni się przede wszystkim do przeciwdziałania izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizację w kierunku podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia.

8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (11:05:00)na wspólnym posiedzeniu, w dniu 27.12.2022r. komisja wypracowała jednogłośnie, pozytywną opinię i wniosła o przyjęcie uchwały.

8.3. przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (11:06:00) na wspólnym posiedzeniu, w dniu 27.12.2022r. komisja wypracowała jednogłośnie, pozytywną opinię.

8.4. dyskusja i głosowanie (11:06:00) radny Rafał Kampa pogratulował Pani Kierownik GOPS dużej aktywności,  podziękował za udział w kolejnym projekcie i jego realizację. Podziękował również za współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu  oraz  Samorządem  Województwa Opolskiego.

Swoje słowa uznania, podziękowania, za wszelką pomoc i wsparcie przy pozyskiwaniu środków na realizacje projektów, Kier. GOPS skierowała w stronę pracowników Urzędu Gminy oraz Pana Wójta.

 

O sprawach montażu, instalacji windy osobowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim rozmawiali : Przew. RG, Roman Kołbuc i Dyr. GOK, Piotr Szafrański.

 

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Łukasz Lazik, Piotr Libawski, Krzysztof Henek, Monika Ledwolorz-Gierok, Zbigniew Wajman, Józef Gregulec, Antoni Piechota, Janusz Piontkowski, Roman Marek, Danuta Orzeszyna, Krystyna Gierok, Jerzy Bednarz, Rafał Kampa, Roman Kołbuc

Uchwała LIV/399/2022 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Klub Seniora+” w Dobrzeniu Wielkim oraz połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim została podjęta jednogłośnie, pozytywnie (11:11:00)

9. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała o zmianie uchwały Nr XLVIII/362/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu Małym (11:11:00)

9.1. informacja Przewodniczącego Rady (11:11:00) Przewodniczący RG, Roman Kołbuc przedstawił uwagi Prokuratury Rejonowej w Opolu, które należało poprawić i zastosować w podjęciu nowej uchwały dot. regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu Małym.

9.2. przedstawienie. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (11:13:00) na posiedzeniu, w dniu 27.12.2022r. komisja wypracowała jednogłośnie, pozytywną opinię.

9.3. dyskusja i głosowanie (11:13:00) dyskusji nie odnotowano.

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Rafał Kampa, Józef Gregulec, Łukasz Lazik, Janusz Piontkowski, Monika Ledwolorz-Gierok, Arkadiusz Kulas, Roman Marek, Piotr Libawski, Antoni Piechota, Krzysztof Henek, Danuta Orzeszyna, Zbigniew Wajman, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc, Jerzy Bednarz

Uchwała LIV/400/2022 o zmianie uchwały Nr XLVIII/362/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu Małym została podjęta jednogłośnie, pozytywnie (11:13:00)

10. Interpelacje i wolne wnioski. (11:13:00) nie zgłoszono, Przew. RG, Roman Kołbuc przypomniał, że wszystkie wnioski i interpelacje oraz odpowiedzi na nie publikowane są na str. bip. urzędu gminy

11. Sprawy różne. (11:14:00)

 • Decydowanie radnych o dofinansowaniu wydarzeń kulturalnych ze środków przeznaczonych w budżecie gminy na wszelką profilaktykę, wgląd do wydatków za roku 2022 ( radni Rafał Kampa, Arkadiusz Kulas, Przew. RG, Roman Kołbuc, wójt Szlapa )
 • Zaproszenie radnego Rafała Kampy do udziału w warsztatach kulinarnych „Bitwa na noże”, z udziałem finalisty IX edycji Masterchef, Rafałem Fidyt,

(29 grudnia br.sala OSP w Dobrzeniu Małym )

 • w temacie wciąż toczących się spraw związanych z GOK, a w szczególności zatrudnienia Z-cy Dyr. GOK rozmawiali radni: Monika Gierok-Ledwolorz, Janusz Piontkowski, Przew. RG, Roman Kołbuc, Wójt Piotr Szlapa, Dyr. GOK Piotr Szafrański
 • O relację Pani Kierownik z pracy GOPS oraz o przyszłych planach ośrodka poprosił Przew. RG. Roman Kołbuc
 • Przebudowa dworca i linii kolejowej w Dobrzeniu Wielkim ( radni: Monika Gierok-Ledwolorz, Rafał Kampa Z-ca Wójta, Piotr Jonek )
 • Przebudowa jazu w Dobrzeniu Wielkim ( radny Piotr Libawski, Wójt Piotr Szlapa, Z-ca Wójta Piotr Jonek )

Wójt Piotr Szlapa podziękował radnym za przyjęcie budżetu na rok 2023.

Słowa podziękowania za pomoc w realizacji zadań w mijającym roku skierował również do mieszkańców, pracowników Urzędu Gminy, Sołtysów, Strażaków, liderów Stowarzyszeń, życząc wszystkim zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2023 Roku.

12. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. (11:48:00) Wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia, radości, uśmiechu  oraz  Szczęśliwego Nowego 2023 Roku życzył również Przewodniczący Rady Gminy, Roman Kołbuc.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RG podziękował wszystkim za  udział w LIV sesji RG i zamknął jej obrady.

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                   

                        Roman Kołbuc

Protokołowała: Beata Ścigała