Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.319.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późń. zm.) w związku z art. 257 ust. 1) i ust. 3) oraz art. 258 ust. 1 pkt) 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.318.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022, wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy:
1. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim (jednostka, organ) Plan dochodów bieżących – zlecone

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
855     Rodzina 250,00
  85501   Świadczenie wychowawcze 0,00
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -2 005,88
    2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 005,88
  85503   Karta Dużej Rodziny 250,00
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 250,00
Razem: 250,00

2. Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
855     Rodzina 250,00
  85503   Karta Dużej Rodziny 250,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00
Razem: 250,00

 

3. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
801     Oświata i wychowanie 0,00
  80107   Świetlice szkolne 5 200,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00
    4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4 500,00
  80115   Technika 1 000,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00
  80120   Licea ogólnokształcące -6 200,00
    4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -6 200,00
Razem: 0,00

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
801     Oświata i wychowanie 0,00
  80101   Szkoły podstawowe 0,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -50,00
    4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 50,00
Razem: 0,00

 

§ 2. Na podstawie wniosku Pismo z dnia 27.12.2022 r. Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim:

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
801     Oświata i wychowanie 0,00
  80101   Szkoły podstawowe 0,00
    4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -12 500,00
    4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 12 500,00
Razem: 0,00

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.319.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2022 w sprawie dokonania zmian w.pdf (249,07KB)