Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.13.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-01-2023 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Dobrzeń Wielki.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 70a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1762 wraz ze zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) oraz Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr LIV/396/2022 z dnia 29 grudnia 2022r.,w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, organ prowadzący opracowuje na każdy rok kalendarzowy w terminie do 31 stycznia biorąc pod uwagę:
a) wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli;

b) wyniki egzaminów zewnętrznych;

c) wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski;

d) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa;

e) stopień realizacji szkoleń branżowych;


3. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedstawiany jest do zaopiniowania przez związki zawodowe działające w placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 2. Ustala się Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołachi przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, stosuje się przepisy odpowiednich ustaw i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.13.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-01-2023 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w.pdf (606,38KB)

DOCXZałącznik nr 1 0050.1.13.2023.docx (6,85KB)

DOCXZałącznik nr 2 0050.1.13.2023.docx (20,06KB)