Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - LV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2023-01-26 o godz. 15:19:41, a zakończono o godz. 16:27:59 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych:

 1. Jerzy Bednarz
 2. Krystyna Gierok
 3. Józef Gregulec
 4. Krzysztof Henek
 5. Rafał Kampa
 6. Roman Kołbuc
 7. Arkadiusz Kulas
 8. Łukasz Lazik
 9. Monika Ledwolorz-Gierok
 10. Piotr Libawski
 11. Roman Marek
 12. Danuta Orzeszyna
 13. Antoni Piechota
 14. Janusz Piontkowski

Nieobecny, usprawiedliwiony: radny Zbigniew Wajman

Zaproszeni, przybyli goście: Kierownik GOPS w Dobrzeniu Wielkim, Elwira Szpajcher, Dyr. GOK w Dobrzeniu Wielkim, Piotr Szafrański, insp. Referatu Rozwoju Urzędu Gminy, Dorota Michniewicz-Rybarz.

W sesji uczestniczyła również mieszkanka Dobrzenia Małego.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. (15:19:00) Przewodniczący Roman Kołbuc przywitał wszystkich zebranych, otworzył obrady LV sesji RG i ogłosił ich prawomocność.

2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. (15:22:00) Przewodniczący RG wniósł o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał:

 • Uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 • Uchwała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji

 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. (15:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Henek, Łukasz Lazik, Janusz Piontkowski, Jerzy Bednarz, Roman Marek, Rafał Kampa, Józef Gregulec, Piotr Libawski, Antoni Piechota, Monika Ledwolorz-Gierok, Krystyna Gierok, Danuta Orzeszyna, Roman Kołbuc, Arkadiusz Kulas

Zatwierdzenie porządku obrad (15:24:00) 14 głosów radnych za przyjęciem nowego porządku obrad.

4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 29.12.2022 do 26.01.2023r.) (15:24:00) przedstawił Wójt Piotr Szlapa

5. Sprawozdanie przewodniczącego rady (za okres od 29.12.2022 do 26.01.2023r.) (15:28:00) przedstawił Przew. RG, Roman Kołbuc

6. Omówienie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku (15:35:00) sprawozdanie zrelacjonowała Insp. Ref. Rozwoju, Dorota Michniewicz-Rybarz.

7. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023 (15:41:00)

7.1. informacja Skarbnika Gminy (15:41:00) zmiany do uchwały budżetowej przedstawiła Skarbnik Gminy, Barbara Buchta. Poinformowała również o obligatoryjnych zmianach procedowania uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej.

7.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:45:00) Przewodniczący komisji, Łukasz Lazik poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji ( wraz z KGBiOŚ ) w dniu 24 stycznia br., w niepełnym składzie wypracowano opinię pozytywną.

7.3. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (15:46:00) Przewodniczący komisji, Rafał Kampa poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji ( wraz z KBiF ) w dniu 24 stycznia br., w pełnym składzie wypracowano opinię pozytywną.

7.4. przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (15:46:00) W zastępstwie za Przewodniczącego komisji, Zbigniewa Wajmana, radny Roman Marek poinformował, iż komisja w pełnym składzie obradowała dnia 20 stycznia br., projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

7.5. dyskusja i głosowanie (15:47:00) dyskusji nie odnotowano

Wyniki imienne:

 • ZA(14):
  Piotr Libawski, Krzysztof Henek, Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Łukasz Lazik, Rafał Kampa, Roman Marek, Antoni Piechota, Józef Gregulec, Jerzy Bednarz, Janusz Piontkowski, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok, Danuta Orzeszyna

Uchwała LV/401/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023 została przyjęta jednogłośnie, pozytywnie (15:48:00)

8. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP Gminy Dobrzeń Wielki biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (15:48:00)

8.1. informacja wójta gminy (15:48:00) informację o zmianie stawek ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP Gminy Dobrzeń Wielki biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu przedstawiła skarbnik Gminy, Barbara Buchta. Zmiana dot. podwyższenia stawki „za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej z 12,00 zł na  20,00 zł,”

Stawka za  „za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu , pozostaje bez zmian i wynosi 12,00 zł.”

8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:50:00) Przewodniczący komisji, Łukasz Lazik poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji ( wraz z KGBiOŚ ) w dniu 24 stycznia br., w niepełnym składzie wypracowano opinię pozytywną. Wniósł o przyjęcie uchwały .

8.3. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (15:51:00) ) Przewodniczący komisji, Rafał Kampa poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji ( wraz z KBiF ) w dniu 24 stycznia br., w pełnym składzie wypracowano opinię pozytywną. Wniósł o przyjęcie uchwały.

8.4. dyskusja i głosowanie (15:51:00) dyskusji nie odnotowano

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Libawski, Jerzy Bednarz, Krzysztof Henek, Monika Ledwolorz-Gierok, Janusz Piontkowski, Antoni Piechota, Arkadiusz Kulas, Roman Marek, Łukasz Lazik, Rafał Kampa, Danuta Orzeszyna, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc, Józef Gregulec

Uchwała LV/402/ 2023 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP Gminy Dobrzeń Wielki biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu została podjęta jednogłośnie, pozytywnie (15:53:00)

 

9. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: -Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 - Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Dobrzeń Wielki do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 - Uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (15:53:00)

9.1. informacja Wójta Gminy (15:53:00) o przedstawienie 5-ciu kolejnych projektów uchwał  przygotowanych przez GOPS, Wójt Szlapa poprosił  Panią   Kierownik, Elwirę  Szpajcher, która króciutko kolejno omówiła przygotowane projekty uchwały:

Pierwszy z nich dot: podwyższenia  do 200% kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Drugi z nich dot :podwyższenia  do 200% kryterium dochodowego, w zakresie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków dot. dożywiania ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi osobom potrzebującym i rodzinom zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych

Trzeci z nich dot.: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025, program nowy w naszej gminie ( obligatoryjne przyjęcie uchwały ).

Czwarty z nich dot.: przyjęcia programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023( kontynuacja programu z roku poprzedniego )

Piaty z nich dot.: przyjęcia programu  przewidującego w sytuacjach szczególnie uzasadnionych udzielenie pomocy w formie posiłku dzieciom i młodzieży bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

9.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:58:00) Przewodniczący komisji, Łukasz Lazik poinformował, że w dniu 24 stycznia br., w niepełnym składzie komisji, pochylono się na wszystkimi przedstawionymi projektami uchwał. Komisja wypracowała  opinię jednogłośnie, pozytywną.

9.3. przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (15:58:00) W zastępstwie za Przewodniczącego komisji, Zbigniewa Wajmana, rady Roman Marek poinformował, iż komisja w pełnym składzie obradowała dnia 20 stycznia br. Przedstawionych pięć projektów uchwał zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.

9.4. dyskusja i głosowanie (15:59:00) dyskusji nie odnotowano

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (16:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Łukasz Lazik, Piotr Libawski, Krzysztof Henek, Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Józef Gregulec, Jerzy Bednarz, Danuta Orzeszyna, Roman Marek, Antoni Piechota, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok, Rafał Kampa, Janusz Piontkowski

Uchwała LV/403/2023w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 została podjęta jednogłośnie, pozytywnie

Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (16:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Libawski, Arkadiusz Kulas, Łukasz Lazik, Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Monika Ledwolorz-Gierok, Rafał Kampa, Danuta Orzeszyna, Roman Marek, Krystyna Gierok, Jerzy Bednarz, Janusz Piontkowski, Antoni Piechota, Roman Kołbuc

Uchwała LV/404/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 została podjęta jednogłośnie pozytywnie

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 (16:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Libawski, Arkadiusz Kulas, Krzysztof Henek, Józef Gregulec, Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna, Jerzy Bednarz, Janusz Piontkowski, Rafał Kampa, Antoni Piechota, Monika Ledwolorz-Gierok, Roman Marek, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc

Uchwała LV/405/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 została podjęta jednogłośnie, pozytywnie

Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Dobrzeń Wielki do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 (16:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Libawski, Łukasz Lazik, Krzysztof Henek, Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Danuta Orzeszyna, Józef Gregulec, Jerzy Bednarz, Antoni Piechota, Roman Marek, Rafał Kampa, Janusz Piontkowski, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc

Uchwała LV/406/2023 w sprawie przystąpienia Gminy Dobrzeń Wielki do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 została podjęta jednogłośnie, pozytywnie

Uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (16:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Libawski, Arkadiusz Kulas, Krzysztof Henek, Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna, Monika Ledwolorz-Gierok, Janusz Piontkowski, Józef Gregulec, Antoni Piechota, Krystyna Gierok, Roman Marek, Rafał Kampa, Jerzy Bednarz, Roman Kołbuc

Uchwała LV/407/2023 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 została podjęta jednogłośnie, pozytywnie

10. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Dobrzeń Wielki dla potrzeb zwrotu kosztów przewozu (16:04:00)

10.1. informacja wójta gminy (16:04:00) Wójt Szlapa poinformował o konieczności podjęcia uchwały spowodowanej zmianą Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Uchwała obligatoryjna.

10.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (16:06:00)na posiedzeniu w dniu 24 stycznia br. komisja przedstawiony projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie.

10.3. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych (16:06:00) na posiedzeniu w dniu 20 stycznia br. komisja przedstawiony projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie.

10.4. dyskusja i głosowanie (16:07:00) dyskusji nie odnotowano

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Libawski, Krzysztof Henek, Janusz Piontkowski, Józef Gregulec, Danuta Orzeszyna, Monika Ledwolorz-Gierok, Jerzy Bednarz, Antoni Piechota, Roman Marek, Rafał Kampa, Krystyna Gierok, Arkadiusz Kulas, Łukasz Lazik, Roman Kołbuc

Uchwała LV/408/2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Dobrzeń Wielki dla potrzeb zwrotu kosztów przewozu została podjęta jednogłośnie, pozytywnie.

11. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy ( „Józefa Elsnera” w Dobrzeniu Wielkim) (16:08:00)

11.1. informacja wójta gminy (16:08:00) Nadanie nowej nazwy ulicy jest niezbędne w wyniku  otrzymania od mieszkańca wniosku o ustalenie numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego oraz potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej budynków oraz działek przeznaczonych pod zabudowę.

Ulica Józefa Elsnera w Dobrzeniu Wielkim jest prostopadłą do ulic: Kani i Dąbrowskiego.

11.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (16:09:00) na posiedzeniu w dniu 24 stycznia br. komisja przedstawiony projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie.

11.3. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych (16:10:00) na posiedzeniu w dniu 20 stycznia br. komisja przedstawiony projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie.

11.4. dyskusja i głosowanie (16:10:00) dyskusji nie odnotowano

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Arkadiusz Kulas, Piotr Libawski, Janusz Piontkowski, Danuta Orzeszyna, Rafał Kampa, Józef Gregulec, Łukasz Lazik, Monika Ledwolorz-Gierok, Roman Marek, Krzysztof Henek, Krystyna Gierok, Antoni Piechota, Jerzy Bednarz, Roman Kołbuc

Uchwała LV/409/2023w sprawie nadania nazwy ulicy ( „Józefa Elsnera” w Dobrzeniu Wielkim) została podjęta jednogłośnie, pozytywnie.

12. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (16:11:00)

12.1. informacja wójta gminy (16:11:00) występujące dwie kolejno po sobie projekty uchwał omówił krótko Z-ca Wójta, Piotr Jonek.

Pierwszy z nich dot.  przedłużenia najemcy umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Dobrzeniu Wielki w celu prowadzenia działalności statutowej grupy „Stobrawski Zielony Szlak”, natomiast drugi z nich , dzierżawca poprosił o przedłużenie dzierżawy nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na działalność rolniczą, położonej na terenie M. Opola ( obręb Brzezie ).

W obu przypadkach są to dotychczasowi najemy i dzierżawcy. Umowy zostaną zawarte na okres  10-ciu lat.

12.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (16:13:00) Przewodniczący komisji, Łukasz Lazik poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji ( wraz z KGBiOŚ ) w dniu 24 stycznia br., w niepełnym składzie wypracowano opinię pozytywną. Wniósł o przyjęcie uchwały .

12.3. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (16:13:00) Przewodniczący komisji, Rafał Kampa poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji ( wraz z KBiF ) w dniu 24 stycznia br., w pełnym składzie wypracowano opinię pozytywną. Wniósł o przyjęcie uchwały.

12.4. dyskusja i głosowanie (16:14:00) dyskusji nie odnotowano

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Libawski, Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Łukasz Lazik, Monika Ledwolorz-Gierok, Janusz Piontkowski, Danuta Orzeszyna, Krzysztof Henek, Antoni Piechota, Jerzy Bednarz, Roman Marek, Rafał Kampa, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok

Uchwała LV/410/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata została podjęta jednogłośnie, pozytywnie.

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Libawski, Arkadiusz Kulas, Krzysztof Henek, Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna, Roman Marek, Monika Ledwolorz-Gierok, Józef Gregulec, Jerzy Bednarz, Janusz Piontkowski, Antoni Piechota, Rafał Kampa, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc

Uchwała LV/411/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

 

13. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji (dot. zamontowania nowych klimatyzatorów w obiekcie Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim ) (16:16:00)

13.1. informacja wójta gminy (16:16:00) temat radnym dobrze od dawna znany. Po montażu klimatyzatorów w kuchni przedszkola, sugestią rodziców dzieci PP w Dobrzeniu Wielkim było zamontowanie również klimatyzatorów w salach zabaw i nauki. Zamontowanie nowych klimatyzatorów nastąpi przed sezonem letnim 2023r.

13.2. przedstawienie opinii Komisji Skarg Wniosków i Petycji (16:17:00) Przewodniczący komisji, Antoni Piechota poinformował, że na posiedzeniu komisji w dniu 24 stycznia br., w obecności Wójta Szlapy, wypracowano pozytywną opinię do projektu uchwały. Wniesiono o jej przyjęcie.

13.3. dyskusja i głosowanie (16:18:00) dyskusji nie odnotowano.

Wyniki imienne:

 • ZA(14):
  Piotr Libawski, Arkadiusz Kulas, Roman Marek, Łukasz Lazik, Józef Gregulec, Danuta Orzeszyna, Krzysztof Henek, Monika Ledwolorz-Gierok, Rafał Kampa, Jerzy Bednarz, Antoni Piechota, Janusz Piontkowski, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc

Uchwała LV/412/2023 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji (dot. zamontowania nowych klimatyzatorów w obiekcie Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim )

14.Interpelacje i wolne wnioski. (16:19:00)

Przewodniczący RG, Roman Kołbuc przedstawił wniosek jaki wpłyną do urzędu z prośbą o ufundowanie i montaż tablicy pamiątkowej  zmarłego Franciszka Sośnik, znanego mieszkańca Dobrzenia Wielkiego. Wniosek zostanie przekazany komisji oświaty, gdzie będzie omawiany.

 1. Sprawy różne. (16:20:00)
 • Powrót krzyża nad drzwi Sali narad ( radna K.Gierok, Z-ca Wójta Piotr Jonek )
 • Spotkanie z Dyr. szkół gminnych: demografia, funkcjonowanie szkół, wzrost opłat za ciepło i energię elektryczną, przebudowa boisk szkolnych (Wójt Szlapa, radna M. Ledwolorz-Gierok)
 • Zaproszenie do wzięcia udziału w 31 Finale Orkiestry Świątecznej Pomocy, trzy sztaby w Gm. Dobrzeń Wielki: Kup, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki    (radna  M .Ledwolorz-Gierok )
 • Mieszkanka Dobrzenia Małego podziękowała radnym za pracę w minionym 2022 roku oraz pożyczyła owocnej, bezkonfliktowej pracy w roku 2023.

Podziękowała również Kier. GOPS, Elwirze Szpajcher za dostrzeżenie potrzeby niesienia pomocy w dobie tak wielkiej inflacji i przystąpienie do programu „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczony dla dzieci i młodzieży bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

16. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. (16:27:00) Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RG, Roman Kołbuc podziękował wszystkim za  udział w LV sesji  i zamknął jej obrady.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                   Roman Kołbuc