Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

G.6845.2.2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow. działki [ha]

Pow. do dzierżawy [m²]

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wartość czynszu dzierżawnego rocznie [zł]

Położenie

Numery

ark.

mapy

Działka

Księgi Wieczystej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Brzezie

1

727/62, 728/62, 735/65, 736/65, 750/59, 751/59

OP1O/00058128/9

7,1889

71889

1R – tereny rolnicze, 7MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, 4KDW – tereny dróg wewnętrznych/na cele rolnicze

0,05 zł za 1m2

(zwolniona z podatku VAT)

 

Opis nieruchomości: działki położone w granicach administracyjnych miasta Opola pomiędzy ulicą Dobrzeńską z dojazdem do niej a działkami leśnymi,  uprawiane rolniczo.

Termin zagospodarowania nieruchomości: zagospodarowana już zgodnie z przeznaczeniem

Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji: Termin wnoszenia opłat zostanie określony w umowie dzierżawy. Wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji  w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Niezależnie od obowiązku płacenia czynszu Dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich innych opłat związanych z przedmiotem umowy, a w szczególności podatku od nieruchomości.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na okres 21 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl  Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość .

 

 

                                                                                                              Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

/-/ Piotr Szlapa