Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Centrum Usług Wspólnych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Ogłoszenie

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 6 lutego 2023r.

w sprawie naboru na wolne stanowisko podinspektora

w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530)

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza nabór na wolne stanowisko
podinspektora w Referacie Centrum Usług Wspólnych
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44

1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1) obywatelstwo polskie lub posiadanie prawa do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego;

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie minimum średnie, kierunek - ekonomia;

5) staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego - 3 lata; w przypadku posiadania wykształcenia wyższego - staż pracy nie jest wymogiem niezbędnym;

6) znajomość następujących przepisów prawa:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2023r. poz.40),

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1634, z późn.zm.),

c) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120);

7) umiejętność obsługi komputera, w tym w zakresie programu EXCEL;

8) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1) mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej, w szczegolności w dziale prowadzącym obsługę finansową;

2) dokładność i sumienność;

3) predyspozycje do pracy w zespole;

4) predyspozycje do pracy pod presją czasu.

3. Warunki pracy na stanowisku:

1) miejsce pracy: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44 (obiekt posiada windę);

2) wymiar czasu pracy: pełny (praca od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1530,
w czwartek od 730 do 1630; w piątek od 730 do 1430);

3) podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) dekretacja dowodów księgowych dotyczących wydatków do ujęcia w księgach rachunkowych;

2) prowadzenie ewidencji księgowej raportów kasowych wydatków;

3) prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującym planem kont i klasyfikacją budżetową (bez księgowości podatkowej oraz kont służących ewidencji księgowej dochodów budżetowych);

4) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie rozrachunków z kontrahentami zgodnie z obowiązującym planem kont;

5) prowadzenie ewidencji księgowej wadiów wnoszonych w ramach prowadzonych postępowań przetargowych oraz wnoszonych w formie pieniężnej zabezpieczeń należytego wykonania umów według poszczególnych kontrahentów;

6) prowadzenie ewidencji księgowej projektów dofinansowywanych z budżetu UE w zakresie wydatków zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ewidencji księgowej określonymi w zawieranych umowach o dofinansowanie;

7) merytoryczna i rachunkowa kontrola wyciągów bankowych oraz ewidencja i księgowanie wyciągów bankowych rachunku: wydatków, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wadiów, zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, depozytów urzędu Gminy zgodnie z obowiązującym planem kont;

8) dekretacja dowodów księgowych zgodnie z obowiązującym planem kont i według obowiązującej klasyfikacji budżetowej;

9) sporządzanie i ewidencja, w ewidencji księgowej urzędu, poleceń księgowania dla wydatków;

10) inne – według potrzeb pracodawcy.

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys uwzględniający dotychczasowy przebieg kariery zawodowej (CV), zawierający dane osobowe ( imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania ) oraz kontakt do  kandydata (nr tel., adres e-mail);

2) oświadczenie kandydata o zgodności podanych w CV danych osobowych z dowodem osobistym (należy podać: serię i nr dowodu osobistego, organ wydający, termin ważności dowodu osobistego);

3) kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy, a w przypadku trwania stosunku pracy – oświadczenie kandydata o pozostawaniu w zatrudnieniu, z określeniem podstawy zatrudnienia (np. umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony), stażu pracy i zajmowanego stanowiska;

4) kserokopie zaświadczeń i dyplomów potwierdzających posiadanie wymaganego poziomu i kierunku wykształcenia;

5) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe i umiejętności;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) zaświadczenie lekarskie o  stanie zdrowia, pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej (akceptowane jest zaświadczenie wydane przez lekarza rodzinnego);

9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy tylko tych kandydatów, którzy chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;

10) oświadczenie kandydata o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim moich danych osobowych, zawartych w złożonej przeze mnie ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko podinspektora w Referacie Centrum Usług Wspólnych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Przyjmuję do wiadomości, że istnieje obowiązek upowszechnienia informacji o wyniku naboru, w tym publikacji danych osobowych wybranego kandydata w Biuletynie Informacji Publicznej, wynikający z art.15 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz. 530) i wyrażam na to zgodę.”.

6. Składane przez kandydata kserokopie dokumentów, o których mowa w poz.  5 niniejszego ogłoszenia („Wymagane dokumenty”) muszą być opatrzone zapisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez kandydata.

7. Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być opatrzone jego własnoręcznym podpisem.

8. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów wymienionych w poz. 5 ogłoszenia  jak również brak poświadczenia za zgodność z oryginałem lub podpisu kandydata na dokumentach (zgodnie z poz. 6 i 7 ogłoszenia) traktowane będzie jako brak formalny i stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

9. Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44 (lub przesłać pocztą) w terminie do dnia
23 lutego 2023r. do godz. 16:30 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Centrum Usług Wspólnych”.

10. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim po upływie terminu określonego w poz. 9 ogłoszenia, nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą bierze się pod uwagę datę wpływu oferty do Urzędu Gminy.

11. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 28 lutego 2023r.

12. Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub na pośrednictwem poczty e-mail w terminie do dnia
2 marca 2023r.

13. Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (sekretariat) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Akt prawny: Zarzadzenie_wewnetrzne-0152_20_2009 - Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl).

14. Informacje o wyniku naboru zostanie umieszczona w BIP (Ogłoszenia - Wolne stanowiska) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

15. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w styczniu 2023r. wynosił 0%.

16. Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać u Sekretarza Gminy pod numerem telefonu 774695483 wewn.102.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

1) Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest wymogiem ustawowym (art. 22I Kodeksu pracy – Dz.U. z 2020r., poz.1320);

2) Administratorem danych osobowych przekazanych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest Wójt Gminy w Dobrzeniu Wielkim;

3) Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora jest Marcin TYNDA Kontakt listowny: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki: kontakt e-mail:    ;

4) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane tylko dla potrzeb tej rekrutacji, której dotyczy niniejsze obwieszczenie;

5) Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze (art.13 ust.4 ustawy o pracownikach samorządowych - Dz.U. z 2019r. poz. 1282);

6) Informacja o wyniku naboru, w tym dane wybranego kandydata: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl   oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

7) Dane osobowe kandydatów, którzy zgłoszą się do naboru, ale nie zostaną zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim będą przechowywane w okresie do 6 miesięcy licząc od dnia podania wyniku naboru do publicznej wiadomości. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

8) Kandydat, który złożył ofertę w procesie naboru ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

9) Kandydat, który złożył ofertę w procesie naboru ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata  z udziału w naborze;

10) Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

WÓJT


mgr Piotr SZLAPA

Zarządzenie Nr 120.5.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-02-2023 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania komisji rekrutacyjnej