Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - LVI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2023-02-21 o godz. 15:20:52, a zakończono o godz. 16:30:58 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych:

 1. Jerzy Bednarz
 2. Krystyna Gierok
 3. Józef Gregulec
 4. Krzysztof Henek
 5. Roman Kołbuc
 6. Arkadiusz Kulas
 7. Łukasz Lazik
 8. Monika Ledwolorz-Gierok
 9. Piotr Libawski
 10. Roman Marek
 11. Danuta Orzeszyna
 12. Antoni Piechota

Radni nieobecni, usprawiedliwieni: Rafał Kampa, Janusz Piontkowski, Zbigniew Wajman

Zaproszeni, przybyli goście: Kierownik GOPS w Dobrzeniu Wielkim, Elwira Szpajcher, Dyr. GOK w Dobrzeniu Wielkim, Piotr Szafrański,

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. (15:20:00) Przewodniczący, Roman Kołbuc przywitał wszystkich zebranych, otworzył obrady LVI sesji RG i ogłosił ich prawomocność.

2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. (15:22:00) nie wniesiono

3. Zatwierdzenie porządku obrad. (15:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Henek, Monika Ledwolorz-Gierok, Piotr Libawski, Roman Marek, Antoni Piechota, Józef Gregulec, Krystyna Gierok, Danuta Orzeszyna, Roman Kołbuc, Jerzy Bednarz, Łukasz Lazik, Arkadiusz Kulas

Zatwierdzenie porządku obrad. (15:24:00) porządek obrad przyjęty jednogłośnie, pozytywnie.

4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 26.01.2023 do 21.02.2023 r.). (15:25:00) przedstawił Wójt Piotr Szlapa

5. Sprawozdanie przewodniczącego rady (za okres od 26.01.2023 do 21.02.2023 r.). (15:31:00) przedstawił Przew. RG, Roman Kołbuc

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy zastępczej i wspierania rodziny za rok 2022  (15:38:00)

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim za 2022 rok  (15:44:00)

Przebieg zdarzeń z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022 przedstawiła po krótce kierownik GOPS w Dobrzeniu Wielkim, Pani Elwira Szpajcher. Oba sprawozdania bardziej szczegółowo przedstawione zostały  na posiedzeniu stałych komisji działających przy RG Dobrzeń Wielki, w których brała również udział.

8. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023 (15:52:00)

8.1. informacja Skarbnika Gminy (15:52:00) proponowane zamiany budżetowe przedstawiła Skarbnik Gminy, Barbara Buchta. Zmiany omawiane były i opiniowane na wspólnym posiedzeniu komisji.

8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:53:00) Przewodniczący komisji, Łukasz Lazik poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji ( wraz z KGBiOŚ ) w dniu 17 lutego br., w niepełnym składzie wypracowano opinię pozytywną.

8.3. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (15:54:00) W zastępstwie za nieobecnego Przew. KGBiOŚ, Rafała Kampa, Przewodniczący  Łukasz Lazik poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji  w dniu 17 lutego br., w niepełnym składzie wypracowano opinię pozytywną. Wniesiono o przyjęcie uchwały.

8.4. przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (15:54:00) W zastępstwie za Przewodniczącego komisji, Zbigniewa Wajmana, radny Roman Marek poinformował, iż komisja w niepełnym składzie obradowała dnia 20 lutego br., projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

8.5. dyskusja i głosowanie (15:54:00) nie odnotowano

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Piotr Libawski, Arkadiusz Kulas, Łukasz Lazik, Józef Gregulec, Monika Ledwolorz-Gierok, Roman Marek, Krzysztof Henek, Antoni Piechota, Jerzy Bednarz, Danuta Orzeszyna, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc

Uchwała LVI/413/2023  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023 została podjęta jednogłośnie, pozytywnie (15:55:00)

9. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim (15:55:00)

9.1. informacja wójta gminy (15:55:00) zmiany przepisów prawa spowodowały podjęcie nowego statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o czym poinformowała i projekt uchwały przedstawiła Kier. GOPS w Dobrzeniu Wielkim , Pani Elwira Szpajcher.

9.2. przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (15:57:00) W zastępstwie za Przewodniczącego komisji, Zbigniewa Wajmana, radny Roman Marek poinformował, iż komisja w niepełnym składzie obradowała dnia 20 lutego br., przedstawiony projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

9.3. dyskusja i głosowanie (15:57:00) nie odnotowano

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Łukasz Lazik, Monika Ledwolorz-Gierok, Krzysztof Henek, Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Roman Marek, Danuta Orzeszyna, Piotr Libawski, Jerzy Bednarz, Antoni Piechota, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc

Uchwała LVI/414/2023 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim (15:58:00)

10. Interpelacje i wolne wnioski. (15:58:00) nie wniesiono.

11. Sprawy różne. (15:59:00)

Poruszono następujące tematy:

 • Przystań w Dobrzeniu Wielkim / Przew. RG Roman Kołbuc, Wójt Piotr Szlapa /
 • Dodatek węglowy i elektryczny / radna K.Gierok, Wójt Piotr Szlapa, Kier. GOPS, Elwira Szpajcher /
 • Remont drogi dojazdowej do Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim / radny A. Kulas, Wójt Piotr Szlapa, Z-ca Wójta Piotr Jonek /
 • Oświetlenie przejścia dla pieszych w Dobrzeniu Małym / radny A. Kulas, Z-ca Wójta Piotr Jonek /
 • Dofinansowanie grupy Mażoretek / radna M. Ledwolorz-Gierok, Wójt Piotr Szlapa /
 • Nowe inwestycje gminne z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich / radna M. Ledwolorz- Gierok, Wójt Piotr Szlapa /
 • Spotkanie z mieszkańcami w spr. podwyżek za ciepło / Przew. RG Roman Kołbuc, Wójt Piotr Szlapa /
 • Doświetlenie skrzyżowania ul. Namysłowskiej z Żeromskiego i Stawy (wiadukt w Dobrzeniu Wielkim ) / radny Piotr Libawski, Wójt Piotr Szlapa /

 

Przewodniczący RG, Roman Kołbuc zaprosił mieszkańców do udziału w debacie społecznej poświęconej dokończenia budowy obwodnicy w Dobrzeniu Wielkim. Spotkanie zaplanowano na 23 lutego br., godz. 17.00 w Sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim.

12. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. (16:30:00) Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący RG Roman Kołbuc podziękował wszystkim za udział w LVI sesji RG i zamknął jej obrady.

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                     Roman Kołbuc

 

Protokołowała: Beata Ścigała