Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.48.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-03-2023 w sprawie utworzenia kodu księgowego dla prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowejdla realizowanego zadania pn.: „Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadłodajni w Dobrzeniu Wielkim”

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późń. zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. Zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) , zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku z realizacją zadania pn.: „ Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadłodajni w Dobrzeniu Wielkim ”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Progarm Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/709/PolskiLad, wprowadza się dla prowadzenia ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu, kod księgowy oznaczony symbolem 134. 2. Utworzony kod księgowy umożliwia wyodrębnienie wszystkich operacji związanych z realizacją projektu, w szczególności dokonywanie odpowiednich wydruków, ujmujących zarówno pojedyncze operacje gospodarcze jak i ich agregację. W programie księgowym Urzędu Gminy – Infosystem, możliwe jest wyszukanie wszystkich operacji związanych z realizacją programu poprzez zakładkę Zestawienia rejestru – Zadania.
§ 2. 1. Ewidencja księgowa prowadzona jest na istniejących kontach syntetycznych utworzonych zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do Zarządzenia Nr 0050.1.207.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zasad ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości. 2. Do prowadzenia ewidencji stosuje się odpowiednie konta analityczne, uszczegółowiające konta syntetyczne.
3. Do dochodów i wydatków stosuje się klasyfikację budżetową, Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne oraz odpowiednie paragrafy klasyfikacji budżetowej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513).

§ 3. Wyodrębniona ewidencja księgowa projektu stanowi integralną część ewidencji księgowej prowadzonej w urzędzie gminy jako jednostce budżetowej i organie.
§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają przepisy wewnętrzne obowiązujące w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim wprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.207.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zasad ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości.
§ 5. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.48.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-03-2023 w sprawie utworzenia kodu księgowego dla prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowejdla realizow. „Budowa gminnej stołówki szkolnej i.pdf (173,54KB)