Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.52.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-03-2023 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40), stosownie do §8 i §14 ust.1 i 4 Statutów sołectw, stanowiących załączniki nr 3,5,6 i 8 do Uchwały nr XII/135/2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobrzeń Wielki (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2004r. Nr 9, poz.171), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwołuje się zebrania stałych mieszkańców poszczególnych sołectw w Gminie Dobrzeń Wielki uprawnionych do głosowania, w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. 2. Terminy zebrań wyborczych w poszczególnych sołectwach podano w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
§ 2. Mieszkańcy każdego sołectwa zostaną poinformowani o terminie zebrania wyborczego w formie obwieszczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia. Obwieszczenia będą zamieszczone na tablicach ogłoszeniowych w sołectwach.
§ 3. Informacja o terminach zebrań wyborczych w sołectwach, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz na stronach internetowych: i www.dobrzenwielki.pl. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podjęcia.

WÓJT

Piotr SZLAPA

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.52.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-03-2023 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i.pdf (321,37KB)

DOCXZałącznik nr 1 0050.1.52.2023.docx (6,41KB)

DOCXZałącznik nr 2 0050.1.52.2023.docx (6,48KB)