Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Załącznik do zarządzenia Nr 120.11.2023
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 28 marca 2023 r.

 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 28 marca 2023r.

w sprawie naboru na wolne stanowisko podinspektora

w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530)

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza nabór na wolne stanowisko
podinspektora w Referacie Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44:

1Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1) obywatelstwo polskie lub posiadanie prawa do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego;

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe;

5) znajomość następujących przepisów prawa:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40),

b) ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022r. poz. 671),

c) ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191, zm. Dz.U. z 2022 poz. 350);

6) umiejętność obsługi komputera, w tym programów WORD i EXCEL;

7) nieposzlakowana opinia.

2Wymagania dodatkowe:

1) mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy biurowej w administracji publicznej;

2) dokładność i sumienność;

3) predyspozycje do pracy zespołowej;

4) predyspozycje do pracy pod presją czasu.

3Warunki pracy na stanowisku:

1) miejsce pracy: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44 (obiekt posiada windę);

2) praca biurowa na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe;

3) wymiar czasu pracy: niepełny – ½ etatu;

4) podstawa zatrudnienia: umowa o pracę;

4Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych;

2) zameldowanie i wymeldowanie osób na wniosek oraz wydawanie zaświadczeń;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowania i wymeldowania;

4) udostępnianie danych osobowych;

5) prowadzenie rejestru wyborców;

6) inne – według potrzeb pracodawcy.

5Wymagane dokumenty:

1) życiorys uwzględniający dotychczasowy przebieg kariery zawodowej (CV), zawierający dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania) oraz kontakt do kandydata (nr telefonu, adres e-mail);

2) oświadczenie kandydata o zgodności podanych w CV danych osobowych z dowodem osobistym (w oświadczeniu należy podać: serię i nr dowodu osobistego, organ wydający, termin ważności dowodu osobistego);

3) kserokopie zaświadczeń i dyplomów potwierdzających posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia;

4) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) oświadczenie kandydata o spełnianiu wymagań niezbędnych, określonych w niniejszym ogłoszeniu o naborze w poz. 1 pkt 5-7 oraz wymagań dodatkowych określonych w niniejszym ogłoszeniu o naborze w poz. 2 pkt 2-4;

7) w przypadku posiadania stażu pracy - kserokopie świadectw pracy potwierdzające ten staż, a w przypadku trwania stosunku pracy – oświadczenie kandydata o pozostawaniu w zatrudnieniu, z określeniem podstawy zatrudnienia (np. umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony);

8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy tylko tych kandydatów, którzy chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;

9) oświadczenie kandydata o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim moich danych osobowych, zawartych w złożonej przeze mnie ofercie, w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko podinspektora w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Przyjmuję do wiadomości, że istnieje obowiązek upowszechnienia informacji o wyniku naboru, w tym publikacji danych osobowych wybranego kandydata w Biuletynie Informacji Publicznej, wynikający z art.15 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz. 530) i wyrażam na to zgodę.”.

6. Składane przez kandydata kserokopie dokumentów, o których mowa w poz.  5 niniejszego ogłoszenia („Wymagane dokumenty”) muszą być opatrzone zapisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez kandydata.

7. Wszystkie oświadczenia kandydata wymagane niniejszym ogłoszeniem o naborze muszą być zgodne z wymaganą treścią i opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

8.  Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów wymienionych w poz. 5 ogłoszenia jak również brak poświadczenia za zgodność z oryginałem lub brak podpisu kandydata na dokumentach (zgodnie z poz. 6 i 7 ogłoszenia) traktowane będzie jako brak formalny i stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty kandydata.

9.  Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy składać w Biurze Podawczym lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44 w terminie do dnia 13 kwietnia 2023r. do godz. 16:30 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Spraw Obywatelskich” albo przesłać pocztą.

10.  Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim po upływie terminu określonego w poz. 9 niniejszego ogłoszenia, nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą bierze się pod uwagę datę wpływu oferty do Urzędu Gminy.

11. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 17 kwietnia 2023r.

12. Kandydaci, których oferty spełnią wszystkie wymogi formalne podane w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomieni do dnia 18 kwietnia 2023r. (telefonicznie lub na pośrednictwem poczty e-mail) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

13.  Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (sekretariat) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Akt prawny: Zarzadzenie_wewnetrzne-0152_20_2009 - Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl).

14.  Informacje o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) www.bip.dobrzenwielki.pl   (Ogłoszenia - Wolne stanowiska) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

15.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w lutym 2023r. wynosił 0%.

16.  Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać u Sekretarza Gminy pod numerem telefonu 774110302.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE-ogólne rozporządzenie o ochronie danych(dalej RODO) informuję, że:

1) Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest wymogiem ustawowym (art. 22I Kodeksu pracy – Dz.U. z 2022r., poz.1510, ze zm.);

2) Administratorem danych osobowych przekazanych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki;

3) Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora jest Marcin TYNDA Kontakt listowny: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki: kontakt e-mail:  ;

4) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane tylko dla potrzeb tej rekrutacji, której dotyczy niniejsze obwieszczenie;

5) Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze (art.13 ust.4 ustawy o pracownikach samorządowych - Dz.U. z 2022r. poz. 530);

6) Informacja o wyniku naboru, w tym dane wybranego kandydata: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl    oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

7) Dane osobowe kandydatów, którzy zgłoszą się do naboru, ale nie zostaną zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim będą przechowywane w okresie do 6 miesięcy licząc od dnia podania wyniku naboru do publicznej wiadomości. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone;

8) Kandydat, który złożył ofertę w procesie naboru ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

9) Kandydat, który złożył ofertę w procesie naboru ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z udziału w naborze;

10) Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


                                                                       WÓJT

                                                                  Piotr Szlapa