Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Dobrzeń Mały i wsi Chróścice

Dobrzeń Wielki, dnia 25  kwietnia 2023 r.

Nr AN-6721.1.2022

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz Uchwały Nr XLI/310/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Dobrzeń Mały i wsi Chróścice,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Dobrzeń Mały i wsi Chróścice
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

które odbędzie się w dniach od 2 do 31 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, w godzinach pracy Urzędu oraz poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.dobrzenwielki.pl w zakładce: Akty prawne/Gospodarka przestrzenna/Plany w opracowaniu.

 

Obszar objęty planem stanowią trzy tereny, w tym teren nr 1 zlokalizowany w północnej części wsi Dobrzeń Mały, teren nr 2 zlokalizowany w rejonie ul. Podlesie w Chróścicach i teren nr 3 zlokalizowany w rejonie ul. B. Kośnego w Chróścicach, w granicach określonych na załącznikach graficznych do uchwały.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 maja 2023 r. o godz. 14.00 w Sali Rady Gminy, Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44. W trakcie dyskusji zainteresowani będą mieli możliwość zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2023 r. Uwagi złożone po upływie podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 8c ustawy, uwagi wnosi się z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnoszącego uwagę, a także przedmiotu uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi mogą być wnoszone w następujący sposób:

  1. w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki,
  2. w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: z podaniem w tytule: „uwaga do mpzp Dobrzeń Mały, Chróścice”.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki reprezentowana przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania planu miejscowego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzeń Wielki www.bip.dobrzenwielki.pl  w zakładce: RODO.

Na podstawie art. 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prawo dostępu do informacji o źródle danych osobowych jest ograniczone, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia ww. projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu miejscowego na środowisko mogą składać uwagi i wnioski w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.

 

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

          Piotr Szlapa

 

PDFzał. 2 rysunek mpzp Chróścice Podlesie.pdf (503,77KB)
PDFzał. 3 rysunek planu Chróścice Kośnego.pdf (485,04KB)
PDFUzasadnienie do mpzp Dobrzeń Mały Chróścice - etap wyłożenia.pdf (210,89KB)
PDFzał. 1 rysunek mpzp Dobrzeń Mały.pdf (690,88KB)
PDFPONS zał. 3c Chróścice Kośnego oddziaływanie.pdf (480,83KB)
PDFUCHWAŁA mpzp Dobrzeń Mały Chróścice na wyłożenie.pdf (244,36KB)
PDFPONS zał. 2c Chróścice Kośnego stan istniejący.pdf (473,04KB)
PDFPONS zał. 3a Dobrzeń Mały oddziaływanie.pdf (738,05KB)
PDFPONS zał. 3b Chróścice Podlesie oddziaływanie.pdf (501,15KB)
PDFPONS zał. 2a Dobrzeń Mały uwarunkowania.pdf (666,23KB)
PDFPONS zał. 2b Chróścice Podlesie stan istniejący.pdf (496,42KB)
PDFPONS TEKST do mpzp Dobrzeń Mały Chróścice.pdf (3,01MB)