Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko inspektora w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Data ogłoszenia:
27-04-2023
Termin składania dok.:
15-05-2023
Jednostka:
Urząd Gminy

Załącznik do zarządzenia Nr 120.17.2023
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 27 kwietnia 2023r.

w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora

w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530)

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora
w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44:

1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1) obywatelstwo polskie lub posiadanie prawa do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego;

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie techniczne drogowe, mostowe lub ogólnobudowlane:

a) wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy lub

b) średnie (tytuł technika budownictwa, drogownictwa lub technika dróg i mostów kolejowych) i co najmniej 5 letni staż pracy;

5) znajomość następujących przepisów prawa:

a) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40),

b) ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 645),

c) ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 162),

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1518);

6) umiejętność obsługi komputera, w tym programów WORD i EXCEL;

7) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1) uprawnienia budowlane o specjalności drogowej lub mostowej do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi;

2) doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej, na stanowiskach związanych z drogami publicznymi lub w przedsiębiorstwach o profilu budowa lub projektowanie dróg;

3) dokładność i sumienność w pracy;

4) predyspozycje do pracy zespołowej oraz do działania pod presją  czasu;

5) posiadanie prawa jazdy kat. B.

3. Warunki pracy na stanowisku:

1) miejsce pracy: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44 (obiekt posiada windę);

2) praca biurowa na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe i praca w terenie;

3) wymiar czasu pracy: pełny;

4) podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

4. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych;

2) wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową;

3) wydawanie decyzji w sprawach zajęcia pasa drogowego w ciągach dróg gminnych, naliczanie należności za zajęcie pasa drogowego, kar za nieuprawnione zajęcie pasa drogowego oraz orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia;

4) prowadzenie przeglądów dróg pod względem ich stanu technicznego, stanu oznakowania poziomego i pionowego oraz zapewnienie oznaczenia nazw ulic;

5) zapewnienie właściwego przygotowania oraz realizacji inwestycji i remontów na drogach w gminie;

6) prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym wprowadzanie ograniczeń w ruchu drogowym lub zamykanie dróg dla ruchu;

7) opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego;

8) udział i terminowe przeprowadzenie inwentaryzacji dróg i innych budowli będących własnością gminy;

9) sporządzanie sprawozdań z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku.

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys uwzględniający dotychczasowy przebieg kariery zawodowej (CV), zawierający dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania) oraz kontakt do kandydata (nr telefonu, adres e-mail);

2) oświadczenie kandydata o zgodności danych osobowych podanych w  CV z dowodem osobistym (w oświadczeniu należy podać: serię i nr dowodu osobistego, organ wydający, termin ważności dowodu osobistego);

3) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych;

4) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) kserokopie świadectw, dyplomów i zaświadczeń potwierdzających posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia;

6) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy określonego jako wymaganie niezbędne (poz.1 pkt 4 niniejszego ogłoszenia) oraz doświadczenia zawodowego określonego w wymaganiach dodatkowych (poz.2 pkt 2 niniejszego ogłoszenia);

7) kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia - w przypadku posiadania uprawnień budowlanych, o których mowa w poz. 2 (Wymagania dodatkowe) pkt 1 niniejszego ogłoszenia;

8) oświadczenie kandydata o spełnianiu wymagań niezbędnych, określonych w poz. 1 pkt 5-7 niniejszego ogłoszenia oraz wymagań dodatkowych określonych w poz. 2 pkt 3-5 niniejszego ogłoszenia;

9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy tylko tych kandydatów, którzy chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;

10) oświadczenie kandydata o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim moich danych osobowych, zawartych w złożonej przeze mnie ofercie, w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko inspektora w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Przyjmuję do wiadomości, że istnieje obowiązek upowszechnienia informacji o wyniku naboru, w tym publikacji danych osobowych wybranego kandydata w Biuletynie Informacji Publicznej, wynikający z art.15 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz. 530) i wyrażam na to zgodę.”.

6. Składane przez kandydata kserokopie dokumentów, o których mowa w poz.  5 niniejszego ogłoszenia („Wymagane dokumenty”) muszą być opatrzone zapisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez kandydata.

7. Wszystkie oświadczenia kandydata wymagane niniejszym ogłoszeniem o naborze muszą być zgodne z wymaganą treścią i opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

8.   Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów wymienionych w poz. 5 niniejszego ogłoszenia, brak poświadczenia za zgodność z oryginałem lub brak podpisu kandydata na dokumentach (zgodnie z poz. 6 i 7 ogłoszenia), jak również złożenie przez kandydata oświadczenia o innej treści niż wymagana w ogłoszeniu (poz. 5 pkt 2-4, 8 i 10) traktowane będzie jako brak formalny i stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty kandydata.

9.   Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy składać w Biurze Podawczym lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44 w terminie do dnia 15 maja 2023r. do godz. 15:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska” albo przesłać pocztą.

10.   Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim po upływie terminu określonego w poz. 9 niniejszego ogłoszenia, nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą bierze się pod uwagę datę wpływu oferty do Urzędu Gminy.

11. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 17 maja 2023r.

12. Kandydaci, których oferty spełnią wszystkie wymogi formalne podane w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomieni do dnia 18 maja 2023r. (telefonicznie lub na pośrednictwem poczty e-mail) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

13.   Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (sekretariat) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Akt prawny: Zarzadzenie_wewnetrzne-0152_20_2009 - Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl).

14.   Informacje o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) www.bip.dobrzenwielki.pl    (Ogłoszenia - Wolne stanowiska) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

15.   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w marcu 2023r. wynosił 0%.

16.   Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać u Sekretarza Gminy pod numerem telefonu 774110302.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE-ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L.Nr 119), dalej RODO informuję, że:

1) Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest wymogiem ustawowym (art. 22I Kodeksu pracy – Dz.U. z 2022r., poz.1510, ze zm.);

2) Administratorem danych osobowych przekazanych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim;

3) Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora jest Marcin TYNDA Kontakt listowny: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki: kontakt e-mail:   ;

4) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane tylko dla potrzeb tej rekrutacji, której dotyczy niniejsze obwieszczenie;

5) Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze (art.13 ust.4 ustawy o pracownikach samorządowych - Dz.U. z 2022r. poz. 530);

6) Informacja o wyniku naboru, w tym dane wybranego kandydata: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl     oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

7) Dane osobowe kandydatów, którzy zgłoszą się do naboru, ale nie zostaną zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim będą przechowywane w okresie do 6 miesięcy licząc od dnia podania wyniku naboru do publicznej wiadomości. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone;

8) Kandydat, który złożył ofertę w procesie naboru ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

9) Kandydat, który złożył ofertę w procesie naboru ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata  z udziału w naborze;

10) Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

WÓJT


mgr Piotr SZLAPA