Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko inspektora w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Załącznik do zarządzenia Nr 120.20.2023
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 16 maja 2023 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 16 maja 2023r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530)

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora
w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44:

1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1) obywatelstwo polskie lub posiadanie prawa do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego;

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie techniczne drogowe, mostowe lub ogólnobudowlane:

a) wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy lub

b) średnie (tytuł technika budownictwa, drogownictwa lub technika dróg i mostów kolejowych) i co najmniej 5 letni staż pracy;

5) znajomość następujących przepisów prawa:

a) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40),

b) ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 645),

c) ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 162),

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1518);

6) umiejętność obsługi komputera, w tym programów WORD i EXCEL;

7) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe (dodatkowe punkty dla kandydata):

1) uprawnienia budowlane o specjalności drogowej lub mostowej do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi;

2) doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej, na stanowiskach związanych z drogami publicznymi lub w przedsiębiorstwach o profilu budowa lub projektowanie dróg;

3) dokładność i sumienność w pracy;

4) predyspozycje do pracy zespołowej oraz do działania pod presją  czasu;

5) posiadanie prawa jazdy kat. B.

3. Warunki pracy na stanowisku:

1) miejsce pracy: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44 (obiekt posiada windę);

2) praca biurowa na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe i praca w terenie;

3) wymiar czasu pracy: pełny;

4) podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

4. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych;

2) wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową;

3) wydawanie decyzji w sprawach zajęcia pasa drogowego w ciągach dróg gminnych, naliczanie należności za zajęcie pasa drogowego, kar za nieuprawnione zajęcie pasa drogowego oraz orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia;

4) prowadzenie przeglądów dróg pod względem ich stanu technicznego, stanu oznakowania poziomego i pionowego oraz zapewnienie oznaczenia nazw ulic;

5) zapewnienie właściwego przygotowania oraz realizacji inwestycji i remontów na drogach w gminie;

6) prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym wprowadzanie ograniczeń w ruchu drogowym lub zamykanie dróg dla ruchu;

7) opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego;

8) udział i terminowe przeprowadzenie inwentaryzacji dróg i innych budowli będących własnością gminy;

9) sporządzanie sprawozdań z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku.

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys uwzględniający dotychczasowy przebieg kariery zawodowej (CV), zawierający dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania) oraz kontakt do kandydata (nr telefonu, adres e-mail);

2) oświadczenie kandydata o zgodności danych osobowych podanych w  CV z dowodem osobistym (w oświadczeniu należy podać: serię i nr dowodu osobistego, organ wydający, termin ważności dowodu osobistego);

3) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych;

4) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) kserokopie świadectw, dyplomów i zaświadczeń potwierdzających posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia;

6) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy określonego jako wymaganie niezbędne (poz.1 pkt 4 niniejszego ogłoszenia) oraz doświadczenia zawodowego określonego w wymaganiach dodatkowych (poz.2 pkt 2 niniejszego ogłoszenia);

7) kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia - w przypadku posiadania uprawnień budowlanych, o których mowa w poz. 2 (Wymagania dodatkowe) pkt 1 niniejszego ogłoszenia;

8) oświadczenie kandydata o spełnianiu wymagań niezbędnych, określonych w poz. 1 pkt 5-7 niniejszego ogłoszenia;

9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy tylko tych kandydatów, którzy chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;

10) oświadczenie kandydata o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim moich danych osobowych, zawartych w złożonej przeze mnie ofercie, w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko inspektora w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Przyjmuję do wiadomości, że istnieje obowiązek upowszechnienia informacji o wyniku naboru, w tym publikacji danych osobowych wybranego kandydata w Biuletynie Informacji Publicznej, wynikający z art.15 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz. 530) i wyrażam na to zgodę.”.

6. Składane przez kandydata kserokopie dokumentów, o których mowa w poz.  5 niniejszego ogłoszenia („Wymagane dokumenty”) muszą być opatrzone zapisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez kandydata.

7. Wszystkie oświadczenia kandydata wymagane niniejszym ogłoszeniem o naborze muszą być zgodne z wymaganą treścią i opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

8.   Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów wymienionych w poz. 5 niniejszego ogłoszenia, brak poświadczenia za zgodność z oryginałem lub brak podpisu kandydata na dokumentach (zgodnie z poz. 6 i 7 ogłoszenia), jak również złożenie przez kandydata oświadczenia o innej treści niż wymagana w ogłoszeniu (poz. 5 pkt 2-4, 8 i 10) traktowane będzie jako brak formalny i stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty kandydata.

9.   Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy składać w Biurze Podawczym lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44 w terminie do dnia 1 czerwca 2023r. do godz. 15:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska” albo przesłać pocztą.

10.   Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim po upływie terminu określonego w poz. 9 niniejszego ogłoszenia, nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą bierze się pod uwagę datę wpływu oferty do Urzędu Gminy.

11. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 5 czerwca 2023r.

12. Kandydaci, których oferty spełnią wszystkie niezbędne wymogi formalne podane w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomieni do dnia 6 czerwca 2023r. (telefonicznie lub na pośrednictwem poczty e-mail) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

13.   Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (sekretariat) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Akt prawny: Zarzadzenie_wewnetrzne-0152_20_2009 - Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl).

14.   Informacje o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) www.bip.dobrzenwielki.pl    (Ogłoszenia - Wolne stanowiska) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

15.   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w kwietniu 2023r. wynosił 0%.

16.   Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać u Sekretarza Gminy pod numerem telefonu 774110302.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE-ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L.Nr 119), dalej RODO informuję, że:

1) Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest wymogiem ustawowym (art. 22I Kodeksu pracy – Dz.U. z 2022r., poz.1510, ze zm.);

2) Administratorem danych osobowych przekazanych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim;

3) Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora jest Marcin TYNDA Kontakt listowny: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki: kontakt e-mail:   ;

4) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane tylko dla potrzeb tej rekrutacji, której dotyczy niniejsze obwieszczenie;

5) Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze (art.13 ust.4 ustawy o pracownikach samorządowych - Dz.U. z 2022r. poz. 530);

6) Informacja o wyniku naboru, w tym dane wybranego kandydata: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl     oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

7) Dane osobowe kandydatów, którzy zgłoszą się do naboru, ale nie zostaną zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim będą przechowywane w okresie do 6 miesięcy licząc od dnia podania wyniku naboru do publicznej wiadomości. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone;

8) Kandydat, który złożył ofertę w procesie naboru ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

9) Kandydat, który złożył ofertę w procesie naboru ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata  z udziału w naborze;

10) Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                     mgr Piotr Szlapa