Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.109.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-06-2023 w sprawie planu kontroli w 2023 roku dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W 2023 roku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki przeprowadzone zostaną kontrole realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie oddawania odpadów komunalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wg Planu Kontroli stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2. Szczegółowy zakres kontroli zostanie określony odrębnie przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w upoważnieniach do przeprowadzenia kontroli i zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

PDF   .2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-06-2023 w sprawie planu kontroli w.pdf (627,86KB)

PDFZalacznik1 0050.1.109.2023.pdf (407,62KB)