Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Kup przy ul. Rynek 13

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy znajdujący się na parterze w budynku własności Gminy Dobrzeń Wielki w Kup przy ul. Rynek 13, składający się z trzynastu pomieszczeń w tym: sali głównej, kuchni oraz pomieszczeń do niej pomocniczych, 3 holów, magazynu, wiatrołapu, łazienki oraz 4 WC o łącznej pow. 150,15 m², posiadający dostęp do mediów w tym instalacji elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania. Lokal przeznaczony jest do najmu z przeznaczeniem na świadczenie usług gastronomicznych. Zlokalizowany jest na nieruchomości położonej w miejscowości Kup przy ul. Rynek 13, oznaczonej jako działka nr 817/36 z arkusza mapy 1, o powierzchni 0.1436 ha objętej księgą wieczystą nr OP1O/00088092/6. Przedmiotowy lokal wolny jest od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: U – teren usług komercyjnych. Organizator przetargu zastrzega, że przedmiot działalności w lokalu ma obejmować prowadzenie zakładu gastronomicznego dostępnego dla ogółu konsumentów oferującego zróżnicowany asortyment potraw i napojów podawanych konsumentom do spożycia na miejscu i na wynos, codziennie co najmniej od godz. 14:00 do godz. 20:00 .

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem wynosi:
1 000,00 zł
netto (słownie: tysiąc złotych 00/100)

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%

Wadium ustala się w wysokości  200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w Sali Narad Nr 4a (parter) dnia 24 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki Nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 21 sierpnia 2023 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki) oraz złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki do dnia 22.08.2023 r. pisemnego oświadczenia uczestnika przetargu o treści: „Zapoznałem/łam się z warunkami przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Kup przy ul. Rynek 13 o pow. użytkowej 150,15 m2 i przyjmuję je bez zastrzeżeń”.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty przetargu, a osobie która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet czynszu przy wystawieniu pierwszej faktury  za najem nieruchomości, po podpisaniu umowy.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna przed otwarciem przetargu powinna przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty).

Przetarg zostanie przeprowadzony w formie licytacji, gdzie po trzykrotnym wywołaniu najwyżej zaoferowanej stawki czynszu za najem lokalu, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

Każdorazowe postąpienie nie może wynosić mniej niż 10,00 zł ceny wywoławczej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Czynsz za najem nie obejmuje podatku od nieruchomości.

Wszystkie koszty związane z przystosowaniem lokalu do prowadzenia działalności gastronomicznej ponosi w całości Najemca.

Najemca niezależnie od czynszu najmu będzie ponosił koszty zużycia mediów.

Umowa najmu zostanie podpisana w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu i zawarta na okres do 3 lat z datą obowiązywania od dnia 01.09.2023 r. Termin zagospodarowania nieruchomości, poprzez uruchomienie działalności, wynosi 2 miesiące od chwili podpisania umowy najmu. Załącznikiem do ogłoszenia o przetargu jest projekt umowy najmu.

 W przypadku uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Opłaty związane z użytkowaniem lokalu oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowie najmu, przy czym aktualizacja stawki czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Szczegółowe warunki dotyczące oddania w najem ww. lokalu zostaną określone w umowie najmu.

Osoby zainteresowane mogą oglądać lokal, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki – telefon kontaktowy 77 411 03 23 lub przedstawicielem firmy PROWOD Sp. z o.o. pod numerem telefonu 666 892 644. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielkim, w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  – pok. nr 8, pod numerem telefonu 77 411 03 23 lub 77 411 03 03.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat a także wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki (obok pokoju nr 4)

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości.

 

 

            Z up. Wójta

/-/ Piotr Jonek Zastępca Wójta

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki w terminie

od 28.07.2023 r. do 24.08.2023 r.

 

PDFPROJEKT UMOWY NAJMU NA LOKAL UŻYTKOWY KUP UL. RYNEK 13.pdf (562,02KB)