Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY DOBRZEŃ WIELKI DO 2030 ROKU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Dobrzeń Wielki, 14.11.2023 r.

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PROJEKTU  STRATEGII ROZWOJU GMINY DOBRZEŃ WIELKI DO 2030 ROKU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

 1. Podstawa prawna
 2. Przedmiot konsultacji społecznych
 3. Podmiot konsultacji społecznych
 4. Cel konsultacji społecznych
 5. Organizacja konsultacji społecznych, w tym terminy i wykorzystane formy konsultacji
 6. Przebieg i podsumowanie konsultacji społecznych

 

 1. Podstawa prawna

Konsultacje prowadzono na podstawie Uchwały nr XLIV/327/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, Uchwały nr XIV/110/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki, a także Zarządzenia Nr 0050.1.202.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 października 2023 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 1. Przedmiot konsultacji społecznych

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki
do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przygotowaną przez firmę ECPLAN Ryszard Kowalczyk z Opola.

 

 1. Podmiot konsultacji społecznych

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podlegał konsultacjom w szczególności:

1) z mieszkańcami gminy Dobrzeń Wielki,

2) z lokalnymi partnerami społecznymi, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami;

6) z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu.

 

 1. Cel konsultacji społecznych

Celem konsultacji społecznych było zapoznanie mieszkańców i pozostałych interesariuszy z projektem Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu tegoż dokumentu.

 

 1. Organizacja konsultacji społecznych, w tym terminy i wykorzystane formy konsultacji

Zarządzenie Nr 0050.1.202.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 wraz z prognoza oddziaływania na środowisko roku zostało wydane dnia 4 października 2023 r. Informacja o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych była dostępna od 6 października 2023 r.:

1) na tablicach ogłoszeń i w sekretariacie  w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

2) na stronie internetowej gminy Dobrzeń Wielki https://dobrzenwielki.pl/ wraz z dokumentacją dotycząca przedmiotu konsultacji,

3) w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Dobrzeń Wielki https://bip.dobrzenwielki.pl/ wraz z dokumentacją dotycząca przedmiotu konsultacji.

Dokumentacja dotycząca konsultacji była dostępna także w Referacie Rozwoju, Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, w pokoju 109.

Konsultacje były prowadzone w terminie od 09.10.2023 r. do 10.11.2023 2023 r. Konsultacje realizowano w następujących formach:

 1. pisemnej – poprzez przesłanie pisma do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu;
 2. pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii można było składać we wskazanym terminie pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii i prognozy:

a) w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki,

b) pocztą na adres Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki,

c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: drybarz@dobrzenwielki.pl

 1. spotkania publicznego – poprzez zaplanowanie i realizację dedykowanego spotkania konsultacyjnego w dniu 11 października 2023 roku w sali narad Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki  (środa) o godzinie 11.00.

W trakcie konsultacji prowadzona była dedykowana akcja informacyjno-promocyjna kierowana
do interesariuszy strategii.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie i podsumowanie wyników konsultacji była p. Dorota Michniewicz-Rybarz, Referat Rozwoju, Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, e-mail: drybarz@dobrzenwielki.pl, tel.: 77 4110327. Przewodziła ona zespołowi ds. konsultacji z mieszkańcami, powołanemu przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki. Prace wspierał ekspert zewnętrzny, zgodnie z podpisaną przez gminę Dobrzeń Wielki umową na świadczenie usługi doradczej.

 

 1. Przebieg i podsumowanie społecznych

W całym okresie trwania konsultacji mieszkańcy i inni interesariusze mieli możliwość zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W ramach konsultacji wpłynęło pismo  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. W/w piśmie o numerze WOOŚ.410.2.25.2023.MO z dnia 18.10.2023 roku, skierowanym do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, przedłożono opinię w sprawie projektu strategii RGDW do 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W/W opinię wydano na podstawie art. 54 ust.1. i art. 57 ust. 1 pkt. 2. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 poz. 1094 z późn. zm.), oraz w odpowiedzi na pismo nr RR.06.061.6.2023 z 20.09.2023 r.

W piśmie napisano m.in: „Strategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku” jest dokumentem określającym obszary rozwoju gminy oraz cele i sposoby realizacji. Głównym celem dokumentu jest przedstawienie działań w celu zwiększenia atrakcyjności gminy, jak i poprawy bezpieczeństwa, warunków zdrowotnych oraz społecznych mieszkańców. Wśród zadań do realizacji wskazano m.in.:

 - remonty i budowę nowych dróg gminnych,

- inwestycję w transport,

- poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

- rozbudowę i inwestycje w systemy wodno-kanalizacyjne,

- rozbudowę sieci elektroenergetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych,

- dofinansowanie placówek zdrowotnych, oświatowych i sportowych,

- inwestycje w bezpieczeństwo publiczne np. zapobieganie klęskom żywiołowym,

- wdrażanie nowej polityki społecznej.

Na terenie gminy Dobrzeń Wielki zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody:

- Stobrawski Park Krajobrazowy,

- obszar natura 2000 Grądy Odrzańskie o kodzie 020002,

- pomniki przyrody,

 - stanowiska i siedliska chronionych gatunków zwierząt i roślin.

Teren gminy znajduje się częściowo w obszarze o wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu. Przez teren gminy przebiegają korytarze ekologiczne: międzynarodowy Odra, krajowy Dolina Górnej Odry, krajowy Bory Stobrawskie, ponadlokalny Opole-Katowice, regionalny wzdłuż rzeki Brynica. Analiza zapisów Strategii RGDW do 2030 roku nie daje możliwości jednoznacznego określenia stopnia (natężenia) danego oddziaływania na środowisko.  Dokument obejmuje kierunki działań, z których cześć ma charakter typowych przedsięwzięć budowlanych o różnej skali, część natomiast to kierunki działań, które można określić jako organizacyjne tzw. miękkie, które z reguły nie będą generować negatywnych skutków środowiskowych. Spośród kierunków działań zawartych w Strategii, cztery mogą potencjalnie naruszać zakazy ustanowione dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, przy czym wszystkie wiążą się z wdrażaniem inwestycji celu publicznego, w stosunku
do których zakazy nie obowiązują.  Sytuacje szczególne dotyczą kierunku działań, które mogą obejmować przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku których, zgodnie z Planem Ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, obowiązuje zakaz realizacji ww. przedsięwzięć, w stosunku
do których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała wystąpienie negatywnego wpływu na przyrodę Parku.

Dla obszaru NATURA 2000 GRĄDY ODRZAŃSKIE, ustanowiono plan zadań ochronnych (zarządzenie RDOŚ we Wrocławiu i RDOŚ w Opolu z dnia 14 kwietnia 2014 r, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  dla obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB020002). W zarządzeniu tym zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków będących przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych. Mając na uwadze zagrożenie oraz analizę możliwego wpływu na cele działań ochronnych, należy stwierdzić, że kierunki działań zawarte w Strategii nie będą generować wskazanych w Planie zadań ochronnych, zagrożeń dla przedmiotów ochrony, jak i nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia określonych w Planie celów działań ochronnych  Biorąc pod uwagę, że zagrożenia oraz cele działań ochronnych stanowią podstawowe wskaźniki prognozowania skali możliwego oddziaływania, można stwierdzić, że Strategia nie będzie w stopniu negatywnie istotnym wpływać na obszar NATURA 2000 GRADY ODRZAŃSKIE.

                Odnosząc się do pomników przyrody, obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, obowiązujących w zakresie ochrony przyrody. Nie zidentyfikowano żadnych zadań wyznaczonych w Strategii, które mogłyby negatywnie oddziaływać na pomniki przyrody.

                Jednocześnie w opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.410.2.25.2023.MO z dnia 18.10.2023 wskazano, iż cyt.: Niektóre kierunki wyznaczone w Strategii będą miały wpływ na stanowiska i siedliska zwierząt i roślin.” W związku z powyższą uwagą w projekcie Strategii RGDW do 2030 roku wprowadzono zapisy dotyczące stosowania dobrych praktyk przed zamierzeniami inwestycyjnymi polegającymi na przeglądzie terenu pod kontem występowania gatunków chronionych roślin i zwierząt, a w przypadku ich występowania dostosowanie terminu i sposobu wykonywania prac do okresów lęgowych i rozrodczych zidentyfikowanych gatunków, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody”. Organ opiniujący wskazał również do stosowania „Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Opolu w sprawie ochrony siedlisk ptaków  i nietoperzy na obiektach budowlanych. Stosowny zapis został dodany w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku., w dziale pn.: „SYSTEM REALIZACJI  STRATEGII”/WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA DOKUMENTÓW WYKONAWCZYCH/DOKUMENTY WYMAGAJĄCE AKTUALIZACJI LUB OPRACOWANIA PRZY ZACHOWANIU SPÓJNOŚCI ZE STRATEGIĄ – str. 110

                Ponadto w piśmie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, w opinii na temat dokumentu Strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, napisała, że cyt.: ”Analizując przedmiotową dokumentację, stwierdza się obojętny wpływ przedłożonego dokumentu na walory fizjonomiczne krajobrazu, ze względu na brak lokalizacji obiektów dysharmonizujących istniejąca przestrzeń, dzięki czemu krajobraz
nie ulegnie przekształceniu. W związku z powyższym stwierdzono, że zadania określone w strategii nie będą miały negatywnego wpływu na krajobraz.  

W odniesieniu do korytarzy ekologicznych, w prognozie wskazano, iż inwestycje liniowe nie powinny prowadzić do ograniczania, a zwłaszcza do przerwania i funkcjonalności korytarzy ekologicznych. W prognozie jako sposób zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań, wskazano iż w przypadku przekraczania ekosystemów leśnych, ale też na terenach otwartych, stanowiących korytarze ekologiczne, należy zapewnić stosowanie rozwiązań umożliwiających przemieszczanie się zwierząt poprzez przystosowane przepusty, wiadukty, mosty i przejścia dla fauny” cd. „względy przyrodnicze powinny przeważać nad innymi.” Podsumowując ten punkt, organ odpowiedzialny za przygotowanie Strategii RGDW do 2023 roku, wprowadził do w/w dokumentu stosowne zapisy dotyczące dobrych praktyk w zakresie ochrony siedlisk ptaków
i nietoperzy na obiektach budowlanych, które są przedmiotem planowanych inwestycji. 

Jednocześnie podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w urzędzie gminy udział wzięło 10 osób, które podpisały listę obecności. Podczas spotkania, w obecności zgromadzonych osób i Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, przedstawicielka Referatu Rozwoju Urzędu Gminy Pani Dorota Michniewicz-Rybarz zaprezentowała podstawowe informacje o projekcie Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku. Prezentacja zawierała informację o celach i kierunkach działań gminy na najbliższe lata w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Uczestników spotkania konsultacyjnego poinformowano także o tym, że  projekt dokumentu został opracowany w wyniku pogłębionej diagnozy, której kluczowym elementem były analizy statystyczne oraz spotkania warsztatowe z udziałem lokalnych interesariuszy.  Wśród celów i obszarów strategicznych omówiono 1. Stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy, bazującego na jej położeniu oraz wykorzystaniu zasobów i tradycji lokalnych oraz przedsiębiorczości mieszkańców; 2. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym
i społecznym; 3. Zapewnienie dobrych warunków życia oraz dostępności dobrej jakości usług publicznych, wspierających rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. Na podstawie tej prezentacji wprowadzającej przygotowano i omówiono kolejny punkt dotyczący prognozy oddziaływania na środowisko.  Wykonawca tego dokumentu Pan Ryszard Kowalczyk zaprezentował zagadnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska znajdujące się w zapisach Strategii RGDW. Wykonawca wskazał ich wpływ na środowisko przyrodnicze, kulturowe i życie mieszkańców.  Prognozę oddziaływania na środowisko wykonano zgodnie z wymogami określonymi w art.51 oraz 52 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko w odniesieniu do projektu Strategii RGDW zostało poprzedzone analizą innych dokumentów strategicznych o charakterze lokalnym, regionalnym i krajowym. Przeanalizowano również stan środowiska przyrodniczego i środowiska życia człowieka z uwzględnieniem zagadnień dotyczących zasobów środowiska, jego stanu, jakości oraz presji ze strony człowieka. Analiza ta pozwoliła zidentyfikować podstawowe problemy środowiskowe. W prognozie zamieszczono także propozycje łagodzenia potencjalnych negatywnych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska. Zaznaczono, że wdrażanie rozwiązań łagodzących powinno być uwzględniane na dalszych etapach planowania miejscowego i postępowania przy realizacji konkretnych przedsięwzięć. Prognoza oddziaływania na środowisko została przygotowana na podstawie zaleceń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 marca 2023 roku. W trakcie spotkania, po wysłuchaniu obydwu połączonych prezentacji, prowadząca spotkanie zaprosiła uczestników do dyskusji oraz zgłaszania uwag do zaprezentowanych dokumentów Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2023 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Głos w dyskusji zabrał wójt gminy Dobrzeń Wielki Piotr Szlapa, który uzasadniał zebranym konieczność przygotowania Strategii RGDW wraz z prognozą w kontekście dalszego rozwoju gminy w nowych granicach administracyjnych, specyficznych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych, a także nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.  Osoby obecne na spotkaniu nie zgłosiły żadnych uwag do projektu Strategii RGDW wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

                Narzędzie pomiarowe, znajdujące się w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki (stan na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania), wskazało 258 odwiedzin pod ogłoszeniem o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2023 roku.

 

Załącznik do sprawozdania:

 1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku uwzględniający uwagę przekazaną w toku konsultacji społecznych i opiniowania.
 2. Wydruk ogłoszenia o konsultacjach społecznych z BIP wraz z metryczką oraz formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Informacja dodatkowa:

Na podstawie art. 55 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 poz. 1094 z późn. zm.) przekazano niniejsze sprawozdanie wraz z uzupełnionym projektem Strategii RGDW do 2023 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. 

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

PDFSRG Dobrzeń Wielki_sprawozdanie z konsultacji_15.11.2023-sig.pdf (428,65KB)
PDFSRG Dobrzeń Wielki_projekt po ewaluacji_15.11.2023.pdf (3,25MB)
PDFOgłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie konsultacji społecznych projektu strategii RGDW wraz z prognozą ONŚ.pdf (69,83KB)
PDFPONŚ SRG Dobrzeń Wielki_formularz zglaszania uwag w ramach konsultacji strategii wraz z prognozą.pdf (160,29KB)