Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza na dzień 8 stycznia 2024 roku, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

G.6840.8.2023

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza

na dzień 8 stycznia 2024 roku, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 

L.p.

 

 

Oznaczenie

nieruchomości:

obręb,

nr działek,

arkusz mapy,

nr księgi wieczystej

Powierzchnia [ha]

Przeznaczenie

 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena  wywoła – wcza netto

[zł]

 

Przeznaczenie

do sprzedaży

i sposób zagospodarowania

 

1

2

3

4

5

6

1

Dobrzeń Wielki,

dz. 1226/87, ark. mapy 6,

OP1O/00057590/1

0,0222

MN,U-21  – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej; KP-25 – teren ciągów pieszo - jezdnych

 

 

14 990,00

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości: Działka zlokalizowana jest w miejscowości Dobrzeń Wielki, przy ul. Zapolskiej, którą od drogi rozdziela rów odwadniający, na którym obecnie brak jest przepustu i przejazdu. Stanowi niewielki fragment terenu w kształcie zbliżonym do wydłużonego trójkąta, położony wzdłuż istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Obecnie teren porośnięty jest zielenią nieurządzoną. Teren działki jest równy o korzystnej hipsometrii, dobrze nasłoneczniony. Przez teren działki przebiegają sieci: energetyczna, wodna, kanalizacyjna, w zasięgu przebiega sieć gazowa. Opis użytków wg ewidencji gruntów i budynków: RV - 0,0222 [ha]. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium ustala się w wysokości 1500,00 zł

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY, Godzina przetargu 9:00

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim - ul. Namysłowska 44 w Sali Narad Nr 04a (parter).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia           2 stycznia 2024 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy) oraz złożenie stosownych dokumentów, o których mowa niżej.

Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty przetargu, a osobie która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

  1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
  2. Podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),
  3. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialne poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
  4. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – wierzytelną kopię umowy spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,
  5. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim). W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana, natomiast koniecznym jest złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej,
  6. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim),
  7. Oświadczenie – zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Dobrzeń Wielki dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego i zgoda na opublikowanie na tablicy ogłoszeń informacji o wyniku przetargu, która zawiera dane: imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego (druk do pobrania w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki).

Dokumenty z punktów 2-7 powinny być dostarczone nie później niż 30 min przed godziną przetargu do pok. nr 5 znajdującego się na parterze budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. nr 5, tel. 77 4695-483 wew. 122.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości.

 

Z up. Wójta

                                                                                                                       /-/ Piotr Jonek Zastępca Wójta

PDFDW 1226-87.pdf (1,72MB)