Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Ogłoszenie

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 5 grudnia 2023r.

w sprawie naboru na wolne stanowisko podinspektora

w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530)

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza nabór na wolne stanowisko
podinspektora w Referacie Rozwoju
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44.

 

1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1) obywatelstwo polskie lub posiadanie prawa do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego;

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia, kierunek – ekonomia, zarządzanie, administracja lub nauki społeczne ;

5) co najmniej rok pracy w administracji publicznej;

6) znajomość następujących przepisów prawa:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2023r. poz.40),

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, z późn.zm.);,

7) umiejętność obsługi komputera Pakiet MS Office, w tym programu EXCEL;

8) umiejętność obsługi Social Mediów (Instagram, Linkedin, Facebook);

9) umiejętność obsługi programów graficznych, w tym Canva;

10) prawo jazdy;

8) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w pracy związanej z obsługą projektów z dofinansowaniem z Unii Europejskiej;

2) dokładność i sumienność;

3) predyspozycje do pracy w zespole;

4) predyspozycje do pracy pod presją czasu;

5) znajomość języka obcego – angielskiego lub niemieckiego w stopniu średniozaawansowanym.

 

3. Warunki pracy na stanowisku:

1) miejsce pracy: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44 (obiekt posiada windę);

2) wymiar czasu pracy: 3/4 (praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00);

3) podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony; po upływie okresu umowy na czas określony - perspektywa zawarcia umowy o pracę na  czas nieokreślony .

4Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. bieżące monitorowanie i analiza możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań Gminy, w szczególności dostępnych funduszy unijnych na realizację tzw. projektów miękkich;
 2. pozyskiwanie pozabudżetowych środków zewnętrznych na zadania Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej na realizację tzw. projektów miękkich;
 3. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do dostępnych programów pomocowych na realizacje tzw. projektów miękkich;
 4. nadzór nad prawidłową realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym nadzorowanie właściwego udokumentowania wydatków związanych z dofinansowanym projektem;
 5. przygotowywanie wniosków o refundację poniesionych wydatków w ramach projektów unijnych oraz wniosków o płatność zaliczkową;
 6. bieżące monitorowanie stopnia osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatów przewidzianych we wniosku o dofinansowanie;
 7. prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację tzw. projektów miękkich w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy;
 8. prowadzenie promocji Gminy, w tym obowiązkowych działań promocyjnych
  do projektów finansowanych ze środków unijnych;
 9. współpraca z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi instytucjami i podmiotami w zakresie planowania, realizacji i monitorowaniu projektów, w szczególności tzw. projektów miękkich;
 10. przygotowywania i realizacji projektów wspólnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych;
 11. inne zadania – okresowo, według potrzeb pracodawcy.

5Wymagane dokumenty:

1) życiorys uwzględniający dotychczasowy przebieg kariery zawodowej (CV), zawierający dane osobowe
(imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania ) oraz kontakt do  kandydata (nr tel., adres e-mail);

2) list motywacyjny;

3) oświadczenie kandydata o zgodności danych osobowych podanych w CV z dowodem osobistym (w oświadczeniu należy podać: serię i nr dowodu osobistego, organ wydający, termin ważności dowodu osobistego);

4) kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy, a w przypadku trwania stosunku pracy – oświadczenie kandydata o pozostawaniu w zatrudnieniu, z określeniem podstawy zatrudnienia (np. umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony), stażu pracy i zajmowanego stanowiska;

5) kserokopie dyplomów, świadectw i zaświadczeń potwierdzających posiadanie wymaganego poziomu i kierunku wykształcenia;

6) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe i umiejętności;

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy tylko tych kandydatów, którzy chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;

10) oświadczenie kandydata o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim moich danych osobowych, zawartych w złożonej przeze mnie ofercie, w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko podinspektora w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

Przyjmuję do wiadomości, że istnieje obowiązek upowszechnienia informacji o wyniku naboru, w tym publikacji danych osobowych wybranego kandydata w Biuletynie Informacji Publicznej, wynikający z art.15 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz. 530) i wyrażam na to zgodę.”.

6. Składane przez kandydata kserokopie dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu w poz. „5.Wymagane dokumenty” muszą być opatrzone zapisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez kandydata.

7. Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata, a wymagane niniejszym ogłoszeniem muszą być opatrzone jego własnoręcznym podpisem.

8. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów wymienionych w ogłoszeniu w  poz. „5.Wymagane dokumenty” brak poświadczenia kopii dokumentu za zgodność z oryginałem lub brak podpisu kandydata na dokumentach (zgodnie z poz. 6 i 7 ogłoszenia), jak również złożenie oświadczeń o innej treści niż wymagana niniejszym ogłoszeniem, traktowane będzie jako brak formalny i stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

9. Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy składać w siedzibie  Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44  lub przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Urzędu  w terminie do dnia 29 grudnia 2023r. do godz. 14:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Rozwoju”.

10. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim po upływie terminu określonego w poz. 9 ogłoszenia, nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą bierze się pod uwagę datę wpływu oferty do Urzędu Gminy.

11. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 5 stycznia 2024r.

12Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni o dacie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub na pośrednictwem poczty e-mail w terminie do dnia 8 stycznia 2024r.

13. Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (sekretariat) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Akt prawny: Zarzadzenie_wewnetrzne-0152_20_2009 - Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl).

14. Informacje o wyniku naboru zostanie umieszczona w BIP (Ogłoszenia - Wolne stanowiska) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

15. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w listopadzie 2023r. wynosił 0%.

16. Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać u Sekretarza Gminy pod numerem telefonu 774110302.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

1) Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest wymogiem ustawowym (art. 22Kodeksu pracy – Dz.U. z 2023r., poz.1465);

2) Administratorem danych osobowych przekazanych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim;

3) Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora jest Marcin TYNDA. Kontakt listowny: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki: kontakt e-mail:   ;

4) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane tylko dla potrzeb tej rekrutacji, której dotyczy niniejsze obwieszczenie;

5) Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze (art.13 ust.4 ustawy o pracownikach samorządowych - Dz.U. z 2022r. poz. 530);

6) Informacja o wyniku naboru, w tym dane wybranego kandydata: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość) zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl   oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

7) Dane osobowe kandydatów, którzy zgłoszą się do naboru, ale nie zostaną zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim będą przechowywane w okresie do 6 miesięcy licząc od dnia podania wyniku naboru do publicznej wiadomości. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone;

8) Kandydat, który złożył ofertę w procesie naboru ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

9) Kandydat, który złożył ofertę w procesie naboru ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata  z udziału w naborze;

10) Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

                                                                                                                      WÓJT

                                                                                                                  Piotr Szlapa

Zarządzenie Nr 120.52.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-12-2023 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania komisji rekrutacyjnej