Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.12.2024 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-04-2024 o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r.poz.40, zm. poz. 572, 1463 i 1688) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, będącym załącznikiem do Zarządzenia Nr 120.16.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 maja 2018r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim (Zarządzenie Nr 120.52.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zmiany: Zarządzenia Wójta: Nr 120.15.2020 z dnia 2 kwietnia 2020r., Nr 120.60.2020 z dnia 1 grudnia 2020r., Nr 120.42.2021 z dnia 1 grudnia 2021r., Nr 120.27.2023 z dnia 3 lipca 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 20 pkt 7 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
8) Pełnomocnik Wójta ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. ”;

2) w § 34:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8) samodzielna prowadzenie spraw Gminy w granicach powierzenia przez Wójta; ”;


b) skreśla się pkt 9.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2024r.

WÓJT

Piotr SZLAPA

 

PDF   Zarządzenie Nr 120.12.2024 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-04-2024 o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w.pdf (203,67KB)