Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2023

Informacja

o Raporcie o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2023

oraz debacie nad Raportem

 

 

Stosownie do przepisu art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 609), w dniu 27 maja 2024r. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki przedłożył Radzie Gminy Dobrzeń Wielki Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2023, zwany dalej Raportem’2023.

Raport’2023 podlega opublikowaniu  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.dobrzenwielki.pl. w pozycji menu „Raport o stanie gminy”.

Zgodnie z art. 28aa ust. ust. 4-8 ustawy o samorządzie gminnym, nad raportem o stanie gminy przeprowadzana jest debata na tej samej sesji rady gminy, na której rozpatrywane jest sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz podejmowana jest uchwała
w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki, na której podejmowana będzie uchwała Rady w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2023, na której rozpatrywany będzie Raport’2023
i przeprowadzona zostanie debata nad tym Raportem, jest planowana na  27 czerwca 2024r. w Sali Narad w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim,  ul. Namysłowska 44. Raport’2023 rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności, przed rozpatrzeniem sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy za rok 2023 oraz udzieleniem Wójtowi absolutorium. 

W debacie nad Raportem’2023 może wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki. Osoby zainteresowane udziałem w debacie muszą dokonać wcześniej zgłoszenia.  Każde zgłoszenie wymaga poparcia 20 mieszkańców Gminy (imię, nazwisko, podpis). Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim,
ul. Namysłowska 44 najpóźniej w przeddzień sesji, tj. do dnia 26 czerwca 2024r. do godz. 1530. W celu dokonania zgłoszenia można wykorzystać formularz (wzór) zgłoszenia umieszczony na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl. w pozycji menu „Raport o stanie gminy”.

 Udzielanie mieszkańcom głosu w debacie nad Raportem’2023 w trakcie sesji w dniu
27 czerwca 2024r. nastąpi według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady.

Niniejsza informacja podlega zamieszczeniu na stronie BIP Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim (www.bip.dobrzenwielki.pl w pozycji menu „Raport o stanie Gminy”.

                                                                                                         

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                                     Piotr Szlapa

 

 

Przygotowała K. Konecka                    

Zarządzenie Nr 0050.1.103.2024 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-05-2024 w sprawie Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2023                                          

PDFRaport 2024.pdf (3,30MB)

DOCXZgłoszenie mieszkańca dot. udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy.docx (19,25KB)