Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim (w skrócie GKRPA) została powołana dniu  1 stycznia 2017r. (Zarządzenie nr 0050.1.177.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim) w następującym składzie:

 1. Kornelia Lauer- Konecka – Przewodnicząca GKRPA;
 2. Barbara Lis – członek GKRPA;
 3. Bogusław Walkowicz – członek GKRPA.

Siedzibą GKRPA jest Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki (I piętro, biuro Sekretarza Gminy), tel: 77 4695524 w.102  lub 77 4110302.

Posiedzenia GKRPA odbywają się (co do zasady) w każdy drugi i czwarty roboczy wtorek miesiąca w siedzibie Komisji. Początek posiedzeń - godz. 1530.

W razie potrzeby, w szczególności w sprawach dotyczących wydawania nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, organizowane są dodatkowe posiedzenia GKRPA.

Posiedzenia dodatkowe odbywają się w siedzibie GKRPA lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (sala w przyziemiu Ośrodka Zdrowia w Dobrzeniu Wielkim, ul. Reymonta).

W każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca w godz. od 1530 do 1700  w siedzibie GKRPA dyżur pełni Przewodnicząca GKRPA (tel: 77 4110302).

W terminach posiedzeń GKRPA oraz w czasie dyżuru Przewodniczącej GKRPA przyjmowane są wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy lub informacji w sprawach z zakresu uzależnień, terapii uzależnień i współuzależnień,  jak również z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wnioski o podjęcie działań wobec osób nadużywających napojów alkoholowych, w tym wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osób, które w związku
z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny lub systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, można składać:

 • osobiście, w terminach stałych posiedzeń GKRPA albo w trakcie dyżuru Przewodniczącego GKRPA,
 • osobiście do Przewodniczącej GKRPA (Sekretarz Gminy) w godzinach pracy Urzędu Gminy (do poniedziałku do środy: od 730 do 1530, w czwartek od 730 do 1630 ;
  w piątek od 730 do 1430),
 • wysyłając pocztą tradycyjną na adres siedziby GKRPA.

Zadania GKRPA wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2019, poz. 2277), zwanej dalej Ustawą)  i obejmują w szczególności:

 1. inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, zapisanych  w Ustawie oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanym corocznie przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki;
 2. zapraszanie na posiedzenia GKRPA osób, co do których wpłynęło zgłoszenie o nadużywaniu napojów alkoholowych i przeprowadzanie z tymi osobami rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego (terapii);
 3. kierowanie osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, na badania przez biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii  w sprawie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego;
 4. składanie wniosków do Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osoby nadużywającej alkoholu oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym;
 5. realizację procedury „Niebieskiej Karty” (przeciwdziałanie przemocy);
 6. opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy wydanymi na podstawie art. 12 ust. 1-3 oraz art.14 ust.6 Ustawy;
 7. kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, określonych w Ustawie (kontrole odbywają się z upoważnienia Wójta, zgodnie z przepisami Ustawy oraz ustawy Prawo Przedsiębiorców;
 8. realizację innych zadań, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych programach i strategiach uchwalanych przez Radę Gminy.

GKRPA, w zakresie wykonywania zadań wynikających z Ustawy, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych programów i strategii uchwalanych przez Radę Gminy, współpracuje w szczególności z jednostkami organizacyjnymi Gminy Dobrzeń Wielki (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły i przedszkola), Gminnym Ośrodkiem Kultury, sołectwami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, Zespołem Interdyscyplinarnym do Spraw  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz z Komisariatem Policji w Dobrzeniu Wielkim.

PDFPogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie - Niebieska Linia.pdf (405,48KB)
PDFSkład GKRPA od 1 stycznia 2017r. - zarządzenie Wójta.pdf (370,79KB)

DOCWniosek do GKRPA o wszczęcie postępowania wobec osoby nadużywającej alkoholu.doc (50,00KB)

Zarządzenie Nr 0050.1.4.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-01-2022 w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim

PDFGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.pdf (273,95KB)
PDFTerminy dyżuru i posiedzeń GKRPA w maju 2022r.pdf (250,22KB)
PDFTerminy posiedzeń GKRPA w sierpniu 2022r.pdf (519,50KB)