Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz prowadzonych Rejestrów Publicznych

Wykaz  prowadzonych Rejestrów Publicznych

Nazwa rejestru

Referat

Podstawa prawna

1.Rejestr decyzji podziałowych i rozgraniczeniowych

BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIENIA KOMUNALNEGO

art. 93 ust. 1, 2 i 6, art. 96 ust. 1 art. 97, ust 1, art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (D.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, z 2001 r. Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, nr 113 poz. 984, nr 126 poz. 1070, nr 130 poz. 1112, nr 153 poz. 1271, nr 200 poz. 1682, nr 240 poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1 poz 15, nr 80 poz. 717, 720, 721, nr 96 poz. 874, nr 124 poz 1152, nr 162 poz. 1568 ) oraz art. 104 KPA

2. Rejestr postanowień o zgodności podziału z planem zagospodarowania przestrzennego.

BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIENIA KOMUNALNEGO

art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741),

3. Rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIENIA KOMUNALNEGO

Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

4. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIENIA KOMUNALNEGO

Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

5. Rejestr decyzji naliczających opłatę planistyczną

BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIENIA KOMUNALNEGO

art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zmianami ), art. 37 ust. 1 i 6 w związku z art. 36 ust. 4 i art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80 z dnia 10 maja 2003 r. poz. 717 z późniejszymi zmianami )

6. Rejestr dróg gminnych

BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIENIA KOMUNALNEGO

§21 pkt 1 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 16.02.2005 (Dz. U. z dnia 25.04.2005 nr 67 poz. 582)

7. Rejestr zaświadczeń o nadaniu numeru budynkowi

BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIENIA KOMUNALNEGO

§ 9 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej – z dnia 25.06.1968 r. (Dz.U.Nr 23 poz.151)

8. Rejestr wykupów gruntów na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki

BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIENIA KOMUNALNEGO

art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 116 poz. 1203, z 2005 r. nr 172 poz. 1441 ) oraz art. 24  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603, nr 281 poz. 2782, z 2005 r. nr 130 poz. 1087, nr 169 poz. 1420, nr 175 poz. 1459)

9. Rejestr sprzedawanych gruntów i budynków

BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIENIA KOMUNALNEGO

art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ) oraz 37 ust. 2 pkt 1, art. 34 ust.8  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782)

10. Rejestr decyzji na zajęcie                 pasa drogowego

BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIENIA KOMUNALNEGO

art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 , ust 3 , 4 ,5, 11 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204,  poz. 2086 z późn. zm. ), § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U Nr 140 poz 1481), oraz §  2 ust  2,  § 3 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XVIII/183/2004 z dnia 1 lipca 2004r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. Zm)

11. Rejestr decyzji o uzgodnienie trasy sieci nie związanych z funkcjonowaniem drogi

BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIENIA KOMUNALNEGO

art. 39 ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2004 nr 204 poz 2086 z późn. zmianami) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r nr 140, poz 1481) a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami)

 

12 Rejestr osób uprawnionych do wynajmu lokalu na czas nieoznaczony

BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIENIA KOMUNALNEGO

Uchwała nr XXV/246/2002 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17.03.2005 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy Dobrzeń Wielki

13. Rejestr osób uprawnionych do wynajmu lokalu socjalnego

BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIENIA KOMUNALNEGO

Uchwała nr XXV/246/2002 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17.03.2005 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy Dobrzeń Wielki

14. Gminny rejestr zabytków

BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIENIA KOMUNALNEGO

Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2004r. nr 96, poz. 959, nr 238 poz. 2390; z 2006r nr 50 poz. 362 i nr 126 poz. 875)

15. Rejestr dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

ROLNICTWA, MELIORACJI i OCHRONY ŚRODOWISKA

Art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

16. Ewidencja podatników podatku leśnego

BUDŻETU I FINANSÓW

Ustawa z dnia 30 października o podatku leśnym (dz. U. z 2002r. nr 200 poz. 1682 ze zm.)

17. Ewidencja podatników podatku od środków transportu

BUDŻETU I FINANSÓW

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2006r. nr 121 poz. 844 ze zm.)

18. Ewidencja podatników podatku od nieruchomości

BUDŻETU I FINANSÓW

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2006r. nr 121 poz. 844 ze zm.)

19. Ewidencja podatników podatku rolnego

BUDŻETU I FINANSÓW

Ustawa z dnia 15 listopada 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2006r. nr 136 poz. 969 ze zm.)

20. Rejestr urodzeń

URZĄD STANU CYWILNEGO

Ustawa z dnia 29.09.1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z dnia 16.07.2004, dz. U. nr 161 poz. 1688)

21. Rejestr zawartych małżeństw

URZĄD STANU CYWILNEGO

Ustawa z dnia 29.09.1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z dnia 16.07.2004, dz. U. nr 161 poz. 1688)

22. Rejestr zgonów

URZĄD STANU CYWILNEGO

Ustawa z dnia 29.09.1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z dnia 16.07.2004, dz. U. nr 161 poz. 1688)

23. Rejestr przedpoborowych

SPRAW OBYWATELSKICH

Ustawa O powszechnym obowiązku obrony Dz. U.  z 2004r. nr 241 pozycja 2461

24. Rejestr poborowych

SPRAW OBYWATELSKICH

Ustawa O powszechnym obowiązku obrony Dz. U.  z 2004r. nr 241 pozycja 2461 z późn. zm.

25. Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

SPRAW OBYWATELSKICH

Art. 44a ust. 1 Ustawy z dnia 10.04.1974r. o ludności i dowodach osobistych

26. Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

ORGANIZACYJNY

Ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2002r nr 147 poz. 1231 z późn. zmianami)

27. Ewidencja działalności gospodarczej

ORGANIZACYJNY

Art. 7a ust. 1 ustawy z 19.11.1999r. Prawo działalności gospodarczej Dz. U. 1999r. nr 101 poz. 1178 zm.

28. Rejestr zarządzeń Kierownika urzędu

ORGANIZACYJNY

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r. nr 112 poz. 1319 z późn. zm.)

29.  Rejestr uchwał Rady Gminy

ORGANIZACYJNY

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r. nr 112 poz. 1319 z późn. zm.)

30. Rejestr zarządzeń wójta

ORGANIZACYJNY

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r. nr 112 poz. 1319 z późn. zm.)

31. Ewidencja ludności

SPRAW OBYWATELSKICH

Art. 46 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974 (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

32. Rejestr zbiorów danych ABI Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm)
33. Rejestr żłobków Referat Oświaty Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)

Dane zgromadzone w rejestrach udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie jest prowadzony rejestr. Ponadto informacji dot. danych zgromadzonych w rejestrach udziela się na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w terminie do 14 dni lub na wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych w terminie do 30 dni.

Ograniczenia udostępniania: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002r. nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) oraz ustawa z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60, z późniejszymi zmianami).